Het Drentse basisonderwijs zit in de lift

MEPPEL - Het aantal zwakke Drentse basisscholen daalt van 11 naar 8. Drentse kleuters scoren boven de norm op taal en rekenen. Ook worden de verschillen in het eindniveau van het basisonderwijs steeds kleiner met het Nederlands gemiddelde of zijn soms zelfs hoger.

Kortom: het Drentse basisonderwijs presteert goed, zo blijkt uit de Drentse Onderwijsmonitor 2017.

Kleuters boven de norm
Drentse kleuters scoren ook dit jaar weer ruim boven de landelijke norm bij zowel de taal- als de rekentoetsen. Bovendien zijn er veel minder leerlingen die in de laagste categorie scoren dan landelijk.

Drentse leerlingen presteren in groepen 3 en 4 op technisch lezen vrijwel gelijk aan het landelijke niveau. In groep 5 zitten de prestaties daar ruim boven. Leerlingen in groep 3 scoren op woordenschat ruim boven de norm. In groep 5 nemen de prestaties de laatste jaren iets af.

De rekenprestaties in de groepen 3, 4 en 6 zijn al een aantal jaren boven de norm. Bovendien zijn er beduidend minder leerlingen die in de laagste categorie scoren dan landelijk.

Resultaten einde basisschool
Voor begrijpend lezen in groep 8 zijn de prestaties ruim boven de landelijke norm. De resultaten in groep 6 zijn lager dan voorgaand jaar, maar zijn vergelijkbaar met landelijke norm.

Drentse leerlingen behalen in 96 procent van de gevallen minimaal het fundamentele niveau voor leesvaardigheid. Er is weinig verschil meer met de rest van Nederland.

Het aandeel Drentse leerlingen dat voor taalvaardigheid het fundamentele niveau niet haalt neemt af, het aandeel dat het fundamentele niveau behaalt, neemt toe. Ook hier zijn de verschillen met Nederland klein.

Drentse leerlingen behalen vaker het streefniveau voor rekenen dan vorig jaar. Uitgesplitst naar gemeenten zijn er wel redelijk veel verschillen te constateren.

Achterstand met laagopgeleide ouders neemt af
Het aantal kinderen met risico op achterstand (de zogeheten ‘gewichtenleerlingen’) in vergelijking van het opleidingsniveau van hun ouders, is lager dan een aantal jaren geleden en lijkt nog steeds af te nemen. Het gaat nu om iets minder dan 8 procent van alle Drentse basisschoolleerlingen.

Zwakke scholen: afname tot 8
Drie zwakke Drentse basisscholen ontworstelden zich in 2017 aan het gewraakte predicaat. Acht scholen zijn nog wel zwak. Zeer zwakke basisscholen komen in Drenthe niet voor.
Deel dit artikel: