Onderwijsmonitor: Prestaties voortgezet onderwijs stijgen, maar werk aan de winkel

MEPPEL - De prestaties van het Drentse vmbo en mbo'ers nemen licht toe. Toch zijn er ook zorgen: Drentse leerlingen scoren lager op wiskunde en rekenen dan gemiddeld. En een kwart van de mbo'ers haalt geen diploma.

Er is dus nog werk aan de winkel in het voortgezet onderwijs, blijkt uit de Drentse Onderwijsmonitor 2017.

Hoe presteren de leerlingen?
Drentse leerlingen op vmbo bb-niveau scoren op taalverzorging beneden het landelijk niveau. Leesvaardigheid is op vmbo-opleidingen vaker dan landelijk op 2F-niveau in leerjaar twee. Vmbo gt-, havo- en vwo-leerlingen scoren minder vaak dan landelijk op 2F-niveau.

Drentse leerlingen op vmbo-opleidingen en het vwo-niveau scoren in leerjaar twee op woordenschat beter dan landelijk. Vmbo-leerlingen uit Drenthe zitten eerder op hoger niveau Engelse leesvaardigheid dan landelijk. Zij zitten in leerjaar twee vaker, en havisten minder vaak, op het benodigde eindniveau rekenen.

Drentse leerlingen scoren lager dan het landelijk gemiddelde op toets 2 voor wiskunde. Vooral de scores van havisten en vmbo gt'ers zijn fors lager. Op de Drentse scholen komt opstroom naar een hoger onderwijstype iets minder vaak voor dan landelijk. Afstroom daarentegen komt iets vaker voor.

Het eindexamen en de rekentoets
Een gemiddelde schoolscore van een 6 of hoger op de rekentoets komt op Drentse scholen voor voortgezet onderwijs iets minder vaak voor dan in de rest van het land.

Alle Drentse vmbo-gt-afdelingen scoren gemiddeld een 6 of hoger op de toets van het vereiste niveau. Dat is iets beter dan landelijk. Bij de basis en kaderberoepsgerichte leerweg scoort 58 procent van de afdelingen minimaal een 6. Dit is iets minder dan landelijk.

Alle vwo-afdelingen in Drenthe scoren gemiddeld minimaal een 6 op de toets van het vereiste niveau. Dit is vergelijkbaar met de rest van Nederland. Op de havo-afdelingen in Drenthe is dit aandeel 33 procent tegenover 39 procent landelijk.

Cijfers over de geslaagden
Aan het einde van schooljaar 2016/2017 is 93 procent van de examenkandidaten in het Drentse voortgezet onderwijs geslaagd tegenover 92 procent landelijk. De slagingspercentages op het Drentse vwo en vmbo tl en gl zijn (iets) hoger dan landelijk.

Leerlingen met lager opgeleide ouders slagen even vaak voor hun examen als leerlingen met hoger opgeleide ouders. Lager opgeleide ouders kiezen overigens wel vaker voor havo voor hun kinderen dan in voorgaande jaren.

Uitkering 
Veel jongeren kiezen voor de opleiding zorg en welzijn of voor economie. Techniek blijft achter en 90 procent van de geslaagde mbo'ers met zorg & welzijn op zak vindt een baan.

Ongeveer driekwart van de leerlingen verlaat het mbo met een diploma op zak. Zij vinden vaker een baan dan jongeren zonder diploma. Voor een ongediplomeerde mbo-schoolverlater is de kans op werk in Zuidwest-Drenthe groter dan in de rest van onze provincie. Het verlaten van het mbo zonder diploma leidt in Zuidoost-Drenthe het vaakst tot een uitkering. 

Afstand van woonplek naar school ook bepalend
In Drenthe kiezen ouderen vaker een lagere opleiding voor hun kind als die school dichterbij is dan een school met een hogere opleiding, ook al kan het kind die opleiding wel aan.

Jongeren uit De Wolden (8,5 km), Westerveld (6,6 km) en Midden-Drenthe (5,5 km) moeten het verst reizen voor een vmbo-school. Zoomen we verder in, dan is het dorp Orvelte het verst verwijderd van een vmbo-school (12,2 km). De gemiddelde afstand tot een vmbo-school in Nederland is 2,6 km.

Jongeren uit Borger-Odoorn (10 km), Aa en Hunze (9,3 km) en De Wolden (8,9 km) moeten het verst reizen voor een school voor havo of vwo. Ter vergelijking: de gemiddelde afstand in Nederland tot een havo-vwo school is 3,2 km.

Meer vmbo en aantal leerlingen neemt af
In Drenthe zijn er relatief meer vmbo-leerlingen vanaf leerjaar drie in het voortgezet onderwijs dan landelijk en minder leerlingen op minimaal havo-niveau. 

In 2017 volgenden 31.000 Drentse jongeren een opleiding in het voortgezet onderwijs. Dat aantal zal gaan dalen. Voor Drenthe wordt een forse afname van leerlingen verwacht.
Deel dit artikel: