130.000 euro voor beter beschermen akker- en weidevogels

Grutto
De grutto © Saxifraga/Jan Nijendijk
Landschapsbeheer Drenthe krijgt 130.000 subsidie van de Provincie Drenthe om samen met boeren en vrijwilligers bedreigde akker- en weidevogels beter te beschermen. Met het geld kunnen maatregelen worden genomen zoals zoals het uitstellen van maaien, het plaatsen van nestbeschermers en roofdierwerende rasters.
Met deze subsidie hopen Gedeputeerde Staten dat boeren en andere landeigenaren extra gemotiveerd worden om mee te doen met het nemen van maatregelen om akker- en weidevogels te beschermen. Zij ontvangen namelijk een compensatie voor inkomstenderving.
Minder maaien of maaien uitstellen helpt, want dan kunnen jonge vogels uit het ei komen en groeien. Boeren kunnen 'plas-dras' plekken maken: natte stukken land waar vogels voedsel en rust kunnen vinden. Ook worden er kruidenrijke stroken gemaakt, die insecten trekken en bovendien beschutting bieden voor jonge vogels tegen roofdieren.

Boerenlandvogels

Gedeputeerde Henk Jumelet: "Wat Landschapsbeheer Drenthe nu gaat doen is één van de maatregelen van het uitvoeringsplan 'Drentse Boerenlandvogels 2021-2025'. Deze regeling richt zich op de gebieden waar soorten als Grutto, Tureluur, Kievit en de Wulp broeden. Bij het creëren van een veilige leefomgeving hoort ook de preventieve bescherming tegen roofdieren als de vos. Met het uitrasteren van een nest van de Wulp zijn al goede ervaringen opgedaan. Het gaat daarbij niet alleen om het beschermen van het nest met eieren, maar ook om de opgroeiende kuikens te beschermen die de eerste stappen buiten het nest doen."
De regeling maakt onderdeel uit van de totaalaanpak 'Drentse Boerenlandvogels 2021-2025'. De provincie Drenthe werkt hierin samen met vrijwilligers en veel organisaties. Dat is hard nodig, want in heel Nederland en ook in Drenthe zijn steeds minder vogels in het open boerenland, zoals bijvoorbeeld de grutto en de patrijs.

Aantal vogelsoorten neemt nog steeds af

Nog steeds neemt het aantal vogelsoorten fors af. In vier proefgebieden in Drenthe werden de afgelopen jaren wel kleine succesjes geboekt door boeren, vrijwillige vogelbeschermers en jagers. Maar die gebieden zijn te klein om vogelsoorten te behoeden voor uitsterven. De weidevogels zijn er het slechtst aan toe, met de akkervogels gaat het ietsje beter.
Voor enkele soorten, zoals watersnip, veldleeuwerik, wulp, geelgors en gele kwikstaart, is Drenthe op Nederlandse schaal een belangrijke provincie, omdat een groot deel van de Nederlandse populatie van die soorten zich in Drenthe bevindt. Maar ook voor andere van oorsprong in Drenthe voorkomende soorten, zoals patrijs, kievit, tureluur en grutto is het van belang dat er actie wordt ondernomen om deze te behouden en te beschermen.

Gaan we het redden met onze intensieve landbouw?

De goede bedoelingen om akker- en weidevogels voor onze provincie te behouden en al het werk van boeren, vrijwilligers en jagers ten spijt: voor het gros van de boeren zijn weilanden en akkers productieland dat intensief benut moet worden. Op grote vlakten weide met alleen Engels raaigras dat vaak gemaaid wordt, zijn er geen overlevingskansen voor jonge vogels. En voedsel is er ook niet te vinden.
Bij akkers is het gebruik al even intensief. Door gewasbeschermingsmiddelen zijn er weinig bloemen en insecten. Sommige boeren zaaien daarom akkerranden in met allerlei bloemen en kruidensoorten. Daarin kunnen akkervogels wel broeden en vinden ze naast bescherming ook voedsel door de insecten die er leven.

Vogelbescherming is spitsroeden lopen

Gedeputeerde Jumelet heeft samen met zijn ambtenaren de afgelopen jaren met veel pijn en moeite boeren, natuurbeschermers, vogelliefhebbers en jagers bij elkaar gekregen in het zogeheten Erm-beraad. Het compromis daaruit was een pallet van maatregelen om de weinige akker- en weidevogels die Drenthe nog heeft in een beperkt aantal kansrijke gebieden proberen te beschermen met alle mogelijke middelen: dus ook bejaging van de vos.

Heb jij een tip voor ons?
Stuur een bericht, foto of video via WhatsApp of mail de redactie.