Gans, zwaan en kraanvogel zitten meer huizen in Kloosterveen dwars

Grond van Kloosterakker
De voormalige akkerbouwgrond waar de eerste huizen van Kloosterakker komen © RTV Drenthe / Esmée Söllner
Volgens een natuuronderzoek gaat verdere huizenbouw in Kloosterveen lastig worden, na realisatie van 500 woningen in plan Kloosterakker. Doordat er nogal wat akker- en grasland verdwijnt, verliezen bijzondere soorten ganzen en zwanen en de kraanvogel, die leven in het Fochteloërveen, een belangrijk voedergebied. En dus moet er eerst compensatie komen voor de beschermde vogels, voordat Assen verder kan bouwen in Kloosterveen
Het Fochteloërveen is een Natura 2000-gebied. En de provincie Drenthe moet de afgesproken natuurdoelstellingen daar waarborgen, in het kader van de natuurbeschermingswet. Dat houdt in dat binnen 5 kilometer van het natuurgebied de vogelsoorten niet verstoord mogen worden.

Nieuw voedergebied

Daarom moet de provincie een list verzinnen, wil Assen in de toekomst toch de westelijke woonwijk Kloosterveen afmaken, met nog meer huizen richting de Norgervaart en Huis ter Heide. Kloosterveen telt al 4000 huizen. Daar komen nog eens 2500 woningen bij, wat begint met zo'n 500 in Kloosterakker. Als mogelijke oplossing voor de verdrukte vogels wordt nu gedacht aan het instellen van ganzenfoerageergebieden en het laten liggen van oogstresten.
De provincie moet dit regelen, samen met de gemeente Assen. Want eind 2020 hebben ze dat met natuurorganisaties afgesproken. Een aantal natuurpartijen wilde toen de natuurvergunning aanvechten die de provincie had verleend om Kloosterveen verder uit te breiden. Ze waarschuwden er toen al voor dat woningbouw een belangrijk foerageergebied voor de bijzondere ganzen, zwanen en de kraanvogel zou verstoren. Ze wilden daar voor gaan liggen.

Overeenkomst met natuurclubs

Om een slepende juridische procedure te voorkomen, sloten provincie en gemeente uiteindelijk een overeenkomst met de natuurclubs. Afgesproken is daarin dat er aanvullend natuuronderzoek zou komen wat moest aangeven hoe groot de verstoring zou zijn. Ondertussen kon Assen wel verder met Kloosterakker. Maar dit natuuronderzoek is nu afgerond, en de natuurorganisaties krijgen hun gelijk.
Uitbreiding van de wijk Kloosterveen
De zuidkant van Kloosterveen komt in gevaar door ganzen, zwanen en kraanvogels © Gemeente Assen
Conclusie is namelijk 'dat er nu al zo'n grote verstoring is dat er - los van verdere uitbreiding van Kloosterveen - al te weinig foerageercapaciteit is op de akkerlanden rondom het Fochteloërveen'. "Hierdoor wordt niet voldaan aan de Natura 2000-doelstellingen voor de opvang van beschermde vogelsoorten", aldus het college van B en W in een brief aan de Asser gemeenteraad.
Een raadsmeerderheid drong vorig jaar nog aan op meer tempo achter de bouw van huizen in Kloosterveen. Een tandje minder bouwen vanaf 2030, zoals het college graag wou, daar zijn de meeste raadsfracties in Assen op tegen. Zijn willen dat er juist vol gas doorgebouwd wordt, gezien de enorme vraag naar huizen. Maar die wens om snelheid is ingehaald, en wel door de gans, de zwaan en de kraanvogel.

Tekort herstellen

"Bij elke nieuwe ontwikkeling binnen een straal van 5 kilometer rondom het Fochteloërveen moet het verlies aan akkerbouwland gecompenseerd worden. Samen met de provincie en betrokken natuurpartijen zijn wij in overleg om te kijken hoe het tekort aan foerageercapaciteit hersteld kan worden", aldus het college burgemeester en wethouders. Voor de zomer wordt een nader voorstel verwacht.
Komt er voor de beschermde vogels geen compensatie van de verdwenen gras- en akkerlanden, dan zit woonwijk Kloosterveen straks over een paar jaar op slot. Binnenkort begint de bouw van de eerste huizen in Kloosterakker. Bedoeling is er zo'n 140 per jaar te realiseren. De run op kavels is groot.

Vertraging door stikstofregels

Assen kreeg met Kloosterveen al eerder te maken met een kink in de kabel. Dat was ruim twee jaar geleden door strengere stikstofregels, na een landelijke rechtszaak. Uitbreidingsplan Kloosterakker werd door de provincie toen 'on hold' gezet, net als andere grote bouwprojecten en wegenaanleg. Daardoor is Kloosterakker zeker een jaar vertraagd.

💬 WhatsApp ons!
Heb jij een tip voor de redactie? Stuur ons een bericht, foto of video via WhatsApp of mail naar redactie@rtvdrenthe.nl