Zoek het uit! - Zes vragen over de provinciale verkiezingen

Wat je nog niet wist over de provinciale verkiezingen, dat lees je hier! Woensdag 20 maart mogen we weer stemmen, voor de provincie en de waterschappen.
In de aanloop naar de provinciale verkiezingen druppelen bij de rubriek Zoek het uit! vragen binnen over de gang van zaken rondom de provinciale stembus. Wij hebben er alvast zes uitgezocht om te beantwoorden:

Over welke thema's gaat de provincie?
De provincie heeft een aantal taken die ze moét uitoefenen, zoals bijvoorbeeld de zorg voor de ruimtelijke ordening, het onderhoud van de provinciale wegen, naleving van de milieuwetten en financieel toezicht op de gemeenten. Maar ze kan daarnaast ook taken naar zich toetrekken, zoals aandacht voor cultuur, voor economie of voor toerisme.


Er zijn verschillende politieke partijen waar je op kunt stemmen. Elke partij heeft eigen ideeën voor de provincie. Die ideeën raken de inwoners van Drenthe, dus ook jou. Zo vindt de provincie het belangrijk dat het fijn wonen en werken is in Drenthe. Ze zorgen voor wegonderhoud, goede bereikbaarheid per openbaar vervoer en meer banen in de regio.

Daarnaast wil de provincie hard werken aan een duurzaam Drenthe. Doordat de provincie de natuur beschermt, fietsroutes aanlegt en cultuur en sport ondersteunt, kan jij erop uit in Drenthe. 

Tijdens de provinciale verkiezingen stem je indirect ook voor de Eerste Kamer. Hoe gaat dat in zijn werk?
De 75 leden van de Eerste Kamer worden gekozen door de leden van de twaalf Provinciale Staten. De leden van Provinciale Staten worden op hun beurt gekozen door de burgers van de provincie, en dat gaan we 20 maart doen.

De twaalf Provinciale Staten treden in feite als één kiescollege op. Wel weegt een stem van een Statenlid uit bijvoorbeeld Zuid-Holland zwaarder dan een stem van een lid uit Drenthe.

Dit komt doordat aan de stem van een Statenlid een bepaalde stemwaarde wordt gegeven, die afhangt van het aantal inwoners van de provincie. 

​Waarom stemmen we alleen maar op woensdagen?
In Nederland worden alle verkiezingen, met uitzondering van die voor het Europees Parlement, op woensdag gehouden. Hier is bewust voor gekozen, omdat de regering zo veel mogelijk kiesgerechtigden in de gelegenheid wil stellen hun stem uit te brengen.

Vanwege religieuze redenen vallen de vrijdag, zaterdag en zondag af. Verder valt de maandag af, omdat de voorbereidingen van de verkiezing dan grotendeels in het weekend zouden vallen.

Doorgaans vinden verkiezingen daarom plaats op woensdag. Een andere belangrijke reden daarvoor is dat de basisscholen, waarin veel stemlokalen zijn gevestigd, op die dag het minst worden belast.

Tijdens de provinciale verkiezingen stem je ook voor de waterschappen. Maar wat doen zij?
Het waterschap is verantwoordelijk voor het regelen van de waterstand met bijvoorbeeld gemalen en sluizen. Daarnaast zorgt het waterschap ervoor dat het afvalwater gezuiverd wordt en de dijken worden beheerd. 


Ook het natuurbeheer in en aan het water wordt gedaan door de waterschappen, en daarbij de controle van de kwaliteit van het zwemwater. Sommige waterschappen hebben ook vaarwegen en landwegen in hun beheer.Wat gebeurt er met je stem als je blanco stemt?
Kiezers kunnen blanco stemmen. Iemand stemt blanco als hij geen enkel vakje van het stembiljet aankruist. Dit wordt soms gedaan uit protest, of omdat je geen keuze kan maken uit de partijen en kandidaten. Als er meerdere vakjes zijn aangekruist dan is de stem niet blanco, maar ongeldig.

Het uitbrengen van een blanco stem heeft, net als niet-stemmen, géén invloed op de zetelverdeling. Voor de berekening van de uitslag en de kiesdeler of kiesdrempel worden alleen de op de kandidaten uitgebrachte stemmen geteld. Het is dus niet zo dat een blanco stem naar de grootste partij gaat.

Blanco stemmen en ongeldige stemmen worden wel meegenomen bij het bepalen van de opkomst: het aantal mensen dat naar het stembureau is gekomen om te stemmen. 

Wat als je je vergist?
Mocht het je in het stemhokje toch te veel worden, je ziet door de bomen het bos niet meer, en je kleurt per ongeluk het verkeerde vakje in? Ga dan niet lopen krassen en verbeteren! Dat maakt je stem ongeldig.

In plaats daarvan kun je je biljet teruggeven aan de voorzitter van het stembureau. Deze maakt je biljet ongeldig, en je krijgt eenmalig een nieuwe, zodat je het alsnog goed kan invullen.

Zoek het uit!
Heb je zelf een vraag waarvan je denkt: 'Zoek het uit!'? Stuur 'm in en wie weet gaan wij binnenkort op zoek naar het antwoord.


De informatie uit dit artikel is afkomstig van de Rijksoverheid, Provincie Drenthe, de Kiesraad en Waterschapsverkiezingen.nl.
Meer over dit onderwerp:
zoekhetuit provinciale verkiezingen
Deel dit artikel: