Kilometerslange bomenrijen, kruidenrijk gras en insectenvriendelijke graanteelt: natuurinclusieve landbouw opgestart

weiland
Door middel van natuurinclusieve landbouw moet de biodiversiteit en de kwaliteit van het landschap versterkt worden © ANP / Marcel Jurian de Jong
De biodiversiteit en de kwaliteit van het landschap versterken: verschillende agrarische projecten verspreid over Drenthe gaan (binnenkort) van start, met juist dat als doel. Het valt onder de noemer 'natuurinclusieve landbouw'. Enkele miljoenen euro's worden ervoor uitgetrokken. Tijd voor vijf vragen. En vijf antwoorden.

Om maar met het saaie en meest ingewikkelde te beginnen: wat is natuurinclusieve landbouw?

Laten we het lekker kort houden. Dan kunnen we vlot verder met het interessante. Door middel van natuurinclusieve landbouw - ook wel kringlooplandbouw genoemd - moet de biodiversiteit toenemen, dus meer soorten planten en dieren. Dit betekent dat er minder gebruik wordt gemaakt van mest en dat gewasbeschermingsmiddelen helemaal niet meer of nauwelijks worden gebruikt.
Het Louis Bolk Instituut maakte een uitlegvideo over natuurinclusieve landbouw. Daarin legt Dr. Jan Willem Erisman, voormalig directeur van het instituut, uit wat het is en laat agrariër Sjaak Sprangers ziet wat het betekent voor zijn bedrijf.

Leuk die natuurinclusieve landbouw, maar wat gaat er nou gebeuren?

De afgelopen tijd hebben twee 'aanjagers' in zeven gebieden verkend waar kansen liggen voor deze kringlooplandbouw. Drie gebieden zijn nu zover dat de eerste projecten er gestart kunnen worden. Het gaat om projecten bij het Leekstermeer, een gebied in en rond Nijeveen en Kolderveen en de Broekstreek. De boeren werken er aan maatregelen die bij het gebied en de bedrijfsvoering passen.
Het zijn niet alleen boeren die meedoen. Binnen het programma van de provincie, dat de naam Boer Burger Natuur Drenthe heeft gekregen, zetten akkerbouwers, melkveehouders en gemengde bedrijven zich gezamenlijk in om naar natuurinclusieve landbouw te gaan.

Waar kunnen we aan denken?

Dat is per gebied verschillend. Een overzicht.
Bij het Leekstermeer zijn de activiteiten opgesplitst in drie delen. Op graslanden wordt bijvoorbeeld geëxperimenteerd met kruidenrijk grasland en komen er natuurvriendelijke oevers van drie kilometer lang. Voor het coulisselandschap - lappen grond die zijn afgeschermd met bosjes, struiken, bomen of muurtjes - wordt een onderhoudsgroep opgezet en opgeleid. Maar er worden ook maatregelen genomen die de aanwezigheid van kerkuilen en andere erfvogels moeten versterken. Afgesproken is om negen kilometer aan houtwallen - een rij bomen - aan te leggen en te herstellen. Het derde onderdeel is samenwerking: zo is het doel om burgers actief te betrekken bij de activiteiten in het gebied. Het hele project duurt drie jaar en wordt eind 2024 afgerond.
In de Broekstreek bij Balinge, Garminge en Mantinge doen veertig bedrijven mee aan de activiteiten, waaronder zes bedrijven met uitloopkippen, vijftien akkerbouwbedrijven en achttien (melk)veehouderijen. De activiteiten zijn bijvoorbeeld om plannen te maken voor beplanting bij of door deelnemende bedrijven. Bij teelt in graan, aardappelen en bieten wordt geen gebruik meer gemaakt van insectendodend bestrijdingsmiddelen. Er wordt gekeken of er nieuwe teeltvormen mogelijk zijn, zoals boekweit.
Boekweit
Boekweit © RTV Drenthe / Andries Ophof
Bij Nijeveen-Kolderveen, maar ook rond Ruinerwold en Koekange, doen veertig boeren mee. Zij werken samen aan de thema's bodem, water en biodiversiteit. Dit doen ze onder meer met de aanleg van kruidenrijk gras en bloeiende akkerranden. De verschillende landschapstypen en de lager gelegen beekdalen in het gebied hebben zich heel verschillend ontwikkeld als gevolg van hoogteligging, bodemopbouw en het watersysteem. Dat kwam mede door schaalvergroting en optimalisatie van de voedselproductie, halverwege de vorige eeuw. De hoop is dat sommige habitattypen die zijn verdwenen in het gebied weer terugkeren.

Het gaat nu om drie projecten, blijft het daarbij?

Niet als het aan de provincie ligt. De ambitie is om 250 melkveehouders/gemengde bedrijven én 250 akkerbouwers/gemengde bedrijven deel te laten nemen. En om die allemaal zover te krijgen, roept de provincie een extra beloning in het leven. Er is al beloningsregeling voor melkveehouders die verduurzamen. Boeren kunnen tot maximaal 7500 euro verdienen. Maar deze regeling wordt uitgebreid. Akkerbouw- en gemengde bedrijven kunnen binnenkort ook meedoen.

Hoeveel gaat dit kosten?

Dit komt dus allemaal vanuit de koker Boer Burger Natuur Drenthe. Daarin werken de provincie Drenthe, Regio Deal Natuurinclusieve Landbouw, Natuur en Milieufederatie Drenthe, Drents Agrarisch Jongeren Kontakt, Landschapsbeheer Drenthe, Agrarische Natuur Drenthe, Natuurmonumenten, Het Drentse Landschap, Staatsbosbeheer en LTO Noord samen.
Uit de Regio Deal Natuurinclusieve Landbouw, een deal tussen het Rijk en de drie noordelijke provincies, is hiervoor 4,1 miljoen euro beschikbaar. Daarnaast komt de provincie Drenthe zelf met 2,3 miljoen euro.

💬 WhatsApp ons!
Heb jij een tip voor de redactie? Stuur ons een bericht, foto of video via WhatsApp: +31651568886 of mail naar redactie@rtvdrenthe.nl