Nieuw college in Drenthe: dit zijn de plannen

Eén nieuw gezicht in het college van Gedeputeerde Staten (GS) en meer aandacht voor sociale zaken. Maar ook het continueren van bestaand beleid en ruimte voor nieuw beleid van Provinciale Staten (PS). Dat is in een notendop het provinciale collegeakkoord voor de komende vier jaar.

Hans Kuipers (GroenLinks) is nieuw in het team van GS. De bestaande gedeputeerden van PvdA, VVD, CDA en ChristenUnie zetten hun werk voort met grotendeels dezelfde portefeuilles.

Het akkoord 'Drenthe, mooi voor elkaar 2019-2023' ademt geen grootschalige vernieuwingsdrift. Misschien niet verrassend met een college dat erg lijkt op het oude; alleen GroenLinks is erbij gekomen. Formateur Cees Bijl (PvdA): Het nieuwe college wil in ieder bij het maken van nieuw beleid eerst met PS in gesprek. Het is echt een programma op hoofdlijnen waar nog veel bij in kan. 'Niet dichtspijkeren dus.' 50 miljoen euro willen GS vrijspelen voor een investeringsagenda van PS.
  
Jongeren binden
Het stond de afgelopen jaren al op de agenda, maar Drenthe moet nog meer inzetten op het binden van jongeren. In opleidingen, werk en welzijn. GS willen experimenten ondersteunen voor het gemeenschappelijk leven en wonen van jongeren en ouderen.
 
'Belemmeringen om mee te doen pakken we aan en toegankelijkheid moet er zijn in de breedste zin van het woord', is in het akkoord te lezen. Er komt een raad met ervaringsdeskundigen die de provincie gevraagd en ongevraagd zal adviseren.

Serge Vinkenvleugel bij de NOS over het nieuwe Drentse college 


Sociale agenda
PvdA'er Bijl kondigde voor de verkiezingen al aan meer aandacht te willen schenken aan het sociale gezicht van Drenthe. Daarnaast wil het college graag ruimte geven aan sociaal ondernemerschap en betaalbaar wonen voor iedereen. 'Het vorige collegeakkoord ontstond in de nasleep van de economische crisis en ging over werk, werk en nog eens werk. Nu nog steeds belangrijk maar dan wel met brede welvaart daar in' volgens PvdA-fractievoorzitter Hendricus Loof.
 
Mobiliteit
De studies naar het gedeeltelijk verdubbelen van de N34 en een oplossing vinden voor de drukke A28 tussen Hoogeveen en Meppel gaan onverminderd voort. Nieuw is dat er met de provincie Overijssel onderzoek wordt gedaan naar een snellere en veilige verbinding met Twente. Dat betekent volgens Cees Bijl niet automatisch een verdubbeling van de N48 en N36: 'onze inzet is niet meteen meer asfalt.'

De succesvolle treinverbinding Emmen – Zwolle moet sneller worden en er moeten meer treinen gaan rijden. Ook ziet GS het liefst meer stoptreinen per uur op het traject Groningen – Zwolle.
 
Klimaat en energie
Er zijn de afgelopen jaren al diverse maatregelen genomen om een hoeveelheid aan water op te kunnen vangen, maar daar komen nu ook plannen bij om droogte beter te kunnen bestrijden. Drenthe moet volgens het akkoord ambitieus zijn in de energietransitie naar schone en duurzame energie, maar dat moet wel haalbaar en betaalbaar zijn. Woonlasten-neutraal heet dat. Als je iets van je inwoners wil moeten ze wel mee kunnen komen vindt VVD-gedeputeerde Henk Brink. Volgens gedeputeerde Hans Kuipers van GroenLinks is het collegeprogramma ondanks een compromis hierover groen genoeg. Sterker, volgens Kuipers is het akkoord het groenste collegeprogramma ooit. 

Drenthe moet een proeftuin worden voor innovatieve duurzame energieopwekking en verduurzaming. Aan omwonenden en bedrijven moet duidelijk worden gemaakt hoe ze duurzamer kunnen leven en werken. Zonne- en windenergie worden ondersteund, maar wel langs de lat van de omgevingsvisie. Dus of er veel ruimte voor (hoge) windmolens in zit? Waarschijnlijk niet. 
 
Wat betreft de winning van energie zoals gas en olie – de provincie gaat er niet over, dat doet den Haag – willen GS dat exploitanten met de inwoners gebiedsarrangementen afspreken. Als alternatief voor aardgas moeten initiatieven voor het vergassen van afval en het opwekken van biogas in kleine installaties steun krijgen.
 
Zorg, theater en economie
Nog een belangrijk onderwerp waar de provincie van alles van vindt, maar niet over gaat, is het zorgdossier. Drenthe blijft aan de zorgtafel trekken aan goede (ziekenhuis)zorg. Nieuw is dat GS, samen met andere partijen, medische specialisten wil aantrekken om de ziekenhuiszorg op peil te kunnen houden.
 
De grootschalige theaterproducties op locatie, zoals Jumping Jack en het Pauperparadijs, smaken naar meer. Er moet er minimaal één per jaar plaatsvinden in Drenthe. De haalbaarheid van een kernpodium voor popmuziek moet dan ook worden onderzocht. 

De economie moet kunnen groeien, maar wel op een duurzame manier; misschien lastig voor VVD en GroenLinks. Ook daar zit een compromis. Het college blijft inzetten op de motor van de Drentse economie: het MKB. De zorg is een kansrijke economische sector en innovatie in de zorg moet gestimuleerd worden. Er is terughoudendheid in de aanleg van nieuwe bedrijventerreinen; bestaande terreinen opknappen is beter.

Ruimte voor landbouw
Ruimte voor landbouw, wel zoveel mogelijk natuur-inclusief en toekomstgericht. Maar niet met nieuwe strengere regels. Belangrijk voor het landschap, werkgelegenheid en voedselproductie. En ook hier extra inzet op jongeren.

Sterke steden en vitale dorpen
Het beleid om binnensteden te versterken wordt voortgezet. Ook belangrijk voor het platteland dat voor winkelen, werk, onderwijs, zorg, sport en cultuur deels afhankelijk is van de steden. 

Motorrijruigenbelasting
De zogenaamde provinciale opcenten op de motorrijtuigenbelasting worden voor de komende vier jaar bevroren. In Drenthe betalen we al het meest aan opcenten van heel Nederland.

Ruimte voor verschillende meningen
Met een GS die uit diverse partijen en belangen bestaat ontkom je, misschien nog wel meer dan eerder, niet aan compromissen. Het staat ook in het akkoord: ‘We kijken hoe we verschillende functies als natuur, biodiversiteit, duurzame landbouw, economie, energie en klimaat slim kunnen combineren’ en 'een provincie waar de mensen centraal staan en waar ruimte is voor verschillende meningen.'

PvdA, VVD, CDA, CU en GL hebben samen 24 van de 41 zetels in Provinciale Staten. De tijd dat een paar grote partijen alleen een college van GS kunnen vormen is voorbij. Je ziet dat in meer provincies, zoals Groningen die vandaag een college van zes partijen presenteerde. Bij nieuwkomers die fors winnen zoals Forum voor democratie en die dan buiten de collegevorming vallen moeten traditioneel grote partijen die krimpen op zoek naar kleinere partners die inhoudelijk het dichtst bij staan voor een meerderheid.

Wie gaat wat doen? 

Cees Bijl (PvdA)
Financiën
Verkeer en vervoer
Wegen en vaarwegen
Cultuur en evenementen
Arbeidsmarkt en -onderwijs
Waterleiding Maatschappij Drenthe (WMD, aandeelhouder)
Groningen Airport Eelde (GAE, aandeelhouder)
Archief
Eerste loco commissaris van de Koning

Henk Brink (VVD)
Economie en digitale ontwikkeling
Vrijetijdseconomie
Recreatie en toerisme
Ruimtelijke Ordening
Sport
Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN)
Omgevingsontwikkeling Groningen Airport Eelde (GAE)
Tweede loco commissaris van de Koning

Henk Jumelet (CDA)
Natuur en landschap 
Landbouw en -agribusiness
Bestuurlijke verhoudingen
Financieel toezicht
Toezicht en handhaving
Regio Deals
Agenda Veenkoloniën
Informatisering, automatisering en facilitair
Breedband
Derde loco commissaris van de Koning

Hans Kuipers (GroenLinks)
Water (incl. klimaat-adaptatie en -mitigatie)
Sociale agenda en vitaal platteland
Wonen
Waterschappen
Regio Groningen-Assen
Zorg en welzijn
Vergunningen
RUD en Prolander 
Communicatie
Vierde loco commissaris van de Koning

Tjisse Stelpstra (ChristenUnie)
Klimaat
Energie
Regionale Energie Strategie (RES)
Milieu, bodem en -ondergrond
Personeel & Organisatie
Europa
Duitslandagenda
Vijfde loco commissaris van de Koning

Jetta Klijnsma (commissaris van de Koning)
Voorzitter college van Gedeputeerde Staten 
Coördinatie van beleid
Openbare orde en veiligheid
Rijkstaken
Kabinetszaken
Deel dit artikel: