Drentse landbouw positief over coalitieakkoord

Landbouworganisaties LTO Noord en het Drents Agrarisch Jongerencontact (DAJK) zijn positief over het coalitieakkoord in Drenthe.
Het nieuwe college van GS wil het bestaande beleid voor toekomstgerichte landbouw voortzetten, geen nieuwe strengere regels en meer steun voor jonge boeren.

Uiteindelijk moet er meer natuur-inclusieve landbouw ontstaan. Maar wel met een werkbare situatie voor boeren, ruimte voor voedselproductie en een goede boterham voor boeren. Maar hoe natuur-inclusief moet de landbouw dan worden? En is dat dan genoeg om de teruggang in biodiversiteit te stoppen of om te keren? Dat staat niet in het coalitieakkoord.

Goede voortzetting ingezet beleid
“Het is goed dat het beleid van de afgelopen jaren, waaraan we samen met natuurorganisaties en de provincie hebben gewerkt, voortzetting vindt in het nieuwe college”, aldus Roy Meijer, voorzitter DAJK. Ook Jan Bloemerts, bestuurder en Drents van boegbeeld LTO Noord, deelt deze constatering.

“De plek die de agenda Boer, burger en biodiversiteit in het collegeprogramma heeft gekregen biedt kansen voor zowel de melkveehouderij als de akkerbouw”. Verder zijn zowel LTO Noord als het DAJK blij met de toezegging dat de provincie geen extra regels bovenop de landelijke regels zal leggen.

Speciale aandacht voor jonge landbouwers
Het DAJK is vooral blij met de extra aandacht in deze coalitie voor jonge landbouwers. “Er komen steeds minder bedrijfsopvolgers, ook in onze provincie. Wij willen graag met deze coalitie in gesprek om hieraan invulling te geven”, zegt  Meijer.

Ruimte voor herbestemmen
LTO Noord is tevreden dat het coalitieakkoord ruimte biedt voor herbestemming van vrijgekomen bedrijfsgebouwen. De afgelopen jaren is het steeds vaker voorgekomen dat boerenbedrijven met gronden overgekocht worden door collega-boeren. De gronden worden opnieuw in gebruik genomen door andere agrariërs, maar voor de gebouwen moet een nieuwe functie gevonden worden. Dit punt in het coalitieakkoord biedt mogelijk een oplossing voor dit probleem denkt Jan Bloemerts.

Waterbeheer
Het belang van goed waterbeheer is onomstreden, zowel kwalitatief als kwantitatief. Dit coalitieakkoord biedt perspectief voor een realistisch beleid om ook in de toekomst bij droogte en bij wateroverlast op goede wijze gewassen te kunnen blijven telen, zo zeggen LTO en DAJK.

Maar dat zal nog een hele puzzel worden. De belangen van waterberging of bestrijding van gevolgen van extreme droogte stroken vaak niet met landbouwbelangen. En boeren willen graag een lage waterstand, totdat het te droog wordt. Dan willen ze juist water uit de bodem of kanalen halen. En dat strookt vaak weer niet met het op peil houden van de waterstand in aangrenzende natuurgebieden of het belang van kades van kanalen die niet uit mogen drogen.
Deel dit artikel: