Veertig Drentse projecten mogelijk in problemen door stikstofuitspraak

Langzamerhand wordt duidelijk hoeveel projecten in Drenthe problemen kunnen gaan ondervinden van de zogenaamde 'stikstofuitspraak'. "We hebben een ruwe schatting gemaakt. Inmiddels is er een lijst van 35 tot 40 projecten", laat Eddy Beuker van de provincie Drenthe weten. Naam- en toenaam van de projecten worden niet genoemd. "Omdat we nu echt nog niet helder hebben wat uiteindelijk de gevolgen gaan zijn."
Op korte termijn schat de provincie in dat 5 tot 10 projecten op het gebied van infrastructuur problemen gaan krijgen. Op langere termijn zijn dat er zelfs 25. Dat zijn bijvoorbeeld aanpassingen van wegen, op- en afritten en het aanpassen van rotondes. Ook op het gebied van landbouw, met name de bedrijfsverplaatsingen, loopt een tiental projecten risico.

Hoe zit het ook alweer?
Eind mei concludeerde de Raad van State dat Nederland te weinig doet om de uitstoot van stikstof tegen te gaan. Een teveel aan stikstof is schadelijk voor de natuur. Het 'Programma Aanpak Stikstof', de 'PAS', bestaat sinds 2015 en moest de uitstoot tegengaan. De Raad oordeelde dat het programma onvoldoende werkt.

Wat is het PAS?
In de Wet natuurbescherming staat, dat nieuwe economische activiteiten of uitbreidingen van bestaande activiteiten moeten worden getoetst op hun effect op Natura 2000-gebieden. Economische activiteiten kunnen leiden tot een verhoging van de hoeveelheid stikstof in natuurgebieden. Sommige beschermde plantensoorten groeien alleen in voedselarme omstandigheden. Stikstof zorgt voor voedselrijkere grond, waardoor deze beschermde soorten kunnen verdwijnen en ook de diversiteit van plantensoorten achteruitgaat. Hierdoor werd er lange tijd vaak geen toestemming gegeven om in de buurt van Natura 2000-gebieden iets te ondernemen wat stikstofuitstoot veroorzaakt. Als een activiteit op basis van het PAS toestemming krijgt, betekent dit dat de activiteit de natuur in het betreffende Natura 2000-gebied niet bedreigt. Bedrijven die willen bouwen moeten kunnen bewijzen dat de natuur in de omgeving er geen last van heeft. Drenthe kent 12 van die 'PAS'-zones in het Natura-2000 gebied.


Veel vergunning zullen worden vernietigd
De uitspraak heeft gevolgen voor zowel bestaande als nieuwe projecten en mogelijk ook voor reeds vergunde projecten in de buurt van Natura-2000 gebieden. Vergunningsvrije projecten blijken nu ineens wel vergunningsplichtig te zijn.

"Naar verwachting zullen er ongeveer 27 PAS-vergunningen vernietigd gaan worden door de rechter. Inmiddels zijn 8 van deze vergunningen bij besluit van de rechter vernietigd", zegt Beuker. "Daarnaast hebben wij nog 33 aanvragen in behandeling die wij niet meer kunnen verlenen op grond van het PAS. Ook hebben we nog te maken met 163 ingediende PAS-meldingen, waarvan is gebleken dat deze activiteiten alsnog vergunningplichtig zijn als gevolg van de uitspraak​."

Verklaringen onterecht afgegeven
Vanmiddag is er een brief naar de Provinciale Staten gestuurd, waarin ze geïnformeerd worden over de projecten in Drenthe. Ook gaat er een informerende brief naar de gemeenten de deur uit. Daarin staat onder andere dat de provincie in het verleden 'verklaringen van geen bezwaar' heeft afgegeven voor projecten waar de gemeenten een omgevingsvergunning voor hadden. Het kan zijn dat de verklaringen nu onterecht afgegeven zijn en mogelijk worden teruggedraaid. "Het is ontzettend ingewikkeld", verzucht Beuker.


Kennis bundelen in een kerngroep
Inmiddels heeft de provincie een kerngroep gevormd om de gevolgen van de stikstofuitspraak in kaart te brengen. "Daarnaast laten we ons tijdens de Interprovinciale Overleggen informeren door de landsadvocaat. We moeten als provincies echt samen optrekken, dit kunnen we niet op eigen houtje gaan doen", aldus Beuker.

Nieuwe rekenmethode stikstof in de maak
De minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Carola Schouten, heeft wel een nieuwe stikstof-rekenmethode aangekondigd. Zodra dit rekenprogramma is aangepast, kunnen aanvragen worden hersteld. "Het streven is erop gericht om de geactualiseerde versie in de zomer van 2019 beschikbaar te kunnen stellen", besluit Beuker.
Deel dit artikel: