Boeren gaan vernatting Geelbroek aanvechten

Boeren in Geelbroek gaan de vergunning voor de vernatting van de natuur in het gebied aanvechten. Een recent rapport van een hydroloog van de provincie Drenthe bevestigt wat ze al vermoedden: de kans is groot dat ze last krijgen van de natuurvernatting in Geelbroek.
Voorman Evert Smeenge van de werkgroep Bezorgde Boeren Geelbroek koos een mooi moment om met het rapport te zwaaien: op de avond dat de plannenmakers voor de natuurvernatting (provincie, Prolander en Staatsbosbeheer) in Ekehaar een informatiebijeenkomst met de definitieve plannen organiseerden. De boeren kregen het rapport in handen door een beroep te doen op de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

Boer Evert Smeenge wil maatregelen om schade bij boeren te voorkomen

'Provincie neem maatregelen!'
Boeren in Geelbroek, Eleveld, Graswijk en Laaghalen maken zich zorgen over de ontwikkeling van nieuwe natte natuur in het gebied. Ze zijn niet tegen de vernatting, maar vinden dat de provincie vooraf maatregelen moet nemen. Want er gaat schade ontstaan, daar zijn de boeren zeker van. 

De strijd tussen plannenmakers en boeren gaat vooral over de gebruikte modellen om de grondwaterstand boven keileemlaag in de bodem te meten. Volgens de plannenmakers is de keileemlaag ondoordringbaar en komt er geen grondwaterverhoging in het land van de boeren als de natuur natter wordt. Volgens boeren is die keileemlaag zo lek als een mandje en gaat de grondwaterspiegel in het toch al natte landbouwgebied daardoor juist omhoog.

Wat staat er in het rapport?
Het rapport is van 5 augustus dit jaar. Een provinciale hydroloog schrijft dat het tot dan toe gebruikte grondwatermodel niet overal kan worden toegepast waar keileem in de bodem zit. Want niet overal waar keileem zit, wordt water tegengehouden.

Voor Frits Foekema, hydroloog van Prolander en voorzitter van de Voorbereidingscommissie Drentsche Aa, zijn de nieuwste - en niet meegenomen inzichten - een bewijs dat aan grondwatermodellen steeds iets te verbeteren valt. "Laten we de komende vijf jaar gaan meten of er daadwerkelijk iets aan de grondwaterstand bij de boeren verandert. Meten is weten." 

Evert Smeenge van de Bezorgde Boeren werpt hem voor een volle zaal voor de voeten: "U schuift het rapport van uw eigen hydroloog aan de kant! We worden niet barre serieus genomen, dit kon wel eens een lange procedure worden." Smeenge doelt op de verschillende vergunningen die de plannenmakers nog moeten aanvragen. Een daarvan is de watervergunning bij het waterschap. Die willen de boeren aanvechten, desnoods tot aan de Raad van State.

Vijf jaar meten
Volgens de plannenmakers komt er überhaupt geen schade bij de boeren. Om dat in de gaten te houden gaat het grondwaterpeil minimaal vijf jaar onderzocht worden. Melkveehouder Sjaak van Essen van de werkgroep Bezorgde Boeren in Geelbroek vreest dat ze intussen zelf op kunnen draaien voor de schade.

"Nee", zegt Jan Broertjes van de Voorbereidingscommissie Drentsche Aa. "Als er over twee jaar schade is door grondwaterstijging, dan gaan we niet nog drie jaar meten. Dan gaan we meteen maatregelen nemen."

Over de wens van de boeren om de schade vooraf te berekenen en uit te betalen of maatregelen te nemen (bijvoorbeeld door landophoging, landruil of drainage) is Broertjes resoluut. "Wij zijn ervan overtuigd dat de boeren geen schade krijgen van de vernatting van de natuur, dus gaan we vooraf ook niks uitbetalen." 

Tien jaar
De plannenmakerij voor natte natuur in Geelbroek loopt al tien jaar. Het eerste plan is in 2010 van tafel gegaan, omdat provincie en boeren het niet eens konden worden over de gevolgen voor de grondwaterstand en compensatie van de vernatting en verhoging.

Doordat alles zo lang loopt is er inmiddels wel een prima netwerk van peilbuizen aangelegd om het grondwater te meten. Daardoor is er al veel informatie over het grondwater voor de vernatting, de zogenaamde nul-meting.

Meer over dit onderwerp:
Geelbroek Eleveld Graswijk Laaghalen Geelbroek
Deel dit artikel: