Omwonenden niet ontevreden over azc's

Omwonenden van asielzoekerscentra (azc) zijn over het algemeen niet ontevreden over het azc zelf. Dat blijkt uit een steekproef van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) onder 1200 Nederlanders. Naast de steekproef werden er in de periode van 2016 tot 2019 incidenten en problemen rond drie asielzoekerscentra onderzocht.

De conclusie die onderzoekers trekken is dat opvang van asielzoekers een minder groot probleem is dan dat men vaak denkt, omdat er rond azc's doorgaans weinig incidenten zijn. Als er wel incidenten zijn, lijkt het vaak om 'veiligelanders' te gaan.

'Er is empathie'

Opvallend vinden de onderzoekers dat Nederlanders hulpvaardig zijn tegenover asielzoekers. "Dat wil niet zeggen dat de meningen van Nederlanders over asielzoekers altijd positief zijn", aldus hoogleraar Tom Postmes. "Hun komst voedt zorgen over huisvesting en over de Nederlandse identiteit. Die zorgen nemen geleidelijk iets toe. Maar tegelijk zijn gevoelens over de mensen zelf veel positiever. Er is veel empathie met deze groep."

Ook komt uit het onderzoek naar voren dat er wel een groep Nederlanders is die ontevreden is over asielzoekers, maar dat die groep een minderheid vormt. Ook is er binnen die groep vooral onvrede richting de overheid. Hun verzet tegen migratie hangt vooral samen met de onvrede richting de overheid.

Het onderzoek

Over het onderzoek wil hoogleraar Postmes niet veel kwijt. "De mensen durven veel meer te zeggen als ze weten dat het anoniem is, dus ook als er niet bekendgemaakt wordt om welke azc het gaat." Postmes is overigens niet bang dat het onderzoek niet representatief is. "Wij hebben als onderzoekers niet het gevoel dat het beeld bij de drie onderzochte azc's anders is dan bij andere."

Het onderzoek werd uitgevoerd in opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) van het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Het representatieve panel werd tijdens de onderzoeksperiode vier keer bevraagd. Tijdens de eerste meting beantwoordden 2.601 respondenten de vragen. Tijdens de laatste meting was de respons 1.239. In aanvulling werden 80 mensen telefonisch geïnterviewd. Ook werden drie casestudies uitgevoerd van azc's op locaties waarvan bekend was dat er incidenten hadden plaatsgevonden. Tenslotte werd in één gemeente een deur-aan-deur enquête verspreid die werd ingevuld door 160 respondenten.

Meer over dit onderwerp:
Rijksuniversiteit onderzoek asielzoekers
Deel dit artikel: