Gemeente Westerveld maakt afspraken met bollentelers

De gemeente Westerveld wil de onderlinge verhoudingen met de bloembollentelers in de gemeente verbeteren. Daarom is er een overeenkomst gesloten met daarin verschillende afspraken op gebied van respect, integriteit, professionaliteit, veiligheid, gedrag, openheid en innovatie.

Een oproep vanuit de PvdA-fractie in de gemeente en de wens van de bollentelers waren aanleiding voor dit convenant.

Met name het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen, oftewel gif, is onderwerp van gesprek. Het rapport 'Uitgesproken' is hierbij één van de handvatten die de overheid aangrijpt om te bemiddelen tussen de bollentelers en de omwonenden. In het rapport, opgesteld door onder andere oud-dijkgraaf Marga Kool, staat namelijk in het kort gezegd dat het nooit zomaar goed komt tussen de drie partijen: overheid, telers en bewoners. De overheid zou volgens het rapport een leidende rol moeten nemen in het proces. De overeenkomst die nu is gesloten, is een aanzet hiertoe.

Eerste stap

Wethouder De Haas: "Deze overeenkomst is tot stand gekomen met de gemeente en veel andere partijen, we zien dit als een eerste stap om gezamenlijk aan dit vraagstuk te werken. Dit is een mooi begin. Daarnaast houden we verbinding met het landelijke beleid: de visie op duurzame en sterke landbouw in 2030 van minister Schouten. We werken hiervoor nauw samen met andere overheden."

"Vanaf de informatieavond 4 juli 2019 op het provinciehuis in Assen, waarin het onderzoek blootstelling omwonenden is gepresenteerd, is de gemeente samen met het ministerie van LNV, de provincie Drenthe en Overijssel, de vereniging Drentse Gemeenten (VDG) en twee Overijsselse gemeenten en het Waterschap Drents Overijsselse Delta in gesprek gegaan om stappen te zetten rondom het vraagstuk gewasbeschermingsmiddelen", aldus de wethouder.

Wie doen er mee?

Naast de agrarische ondernemers en de gemeente zijn een aantal niet-georganiseerde inwoners, toeleveranciers en adviseurs (Agrifirm, WPA-Robertus en de CAV-Agrotheek), de Land- en Tuinbouworganisatie (LTO) en de Koninklijke Algemeene Vereeniging voor Bloembollencultuur (KAVB) betrokken geweest bij het opstellen van de overeenkomst. Elke partij die de overeenkomst onderschrijft houdt zich aan verschillende afspraken op gebied van respect, integriteit, professionaliteit, veiligheid, gedrag, openheid, innovatie en vragen.

Omdat er delen van de overeenkomst werden gedeeld op sociale media is besloten om vooruitlopend op de ondertekening het document openbaar te maken, zodat iedereen er volledig kennis van kan nemen. De overeenkomst is hier te downloaden.

Op maandag 24 februari ondertekent wethouder De Haas namens het college, samen met andere partijen, de overeenkomst.

Lees ook: