Assen wil alleen duurzame pachters op gemeentelijke landbouwgrond

Assen wil de verpachting van gemeentelijke landbouwgrond verduurzamen. Dat houdt in dat de pachters voortaan onkruid mechanisch moeten bestrijden in plaats van chemisch. Voor bemesting moeten ze ruwe mest of compost gebruiken in plaats van drijfmest of kunstmest.

Ook zijn vanwege de milieubelasting bloembollen, lelies en uien op de gemeentelijke akkers niet meer toegestaan.

500 hectare pachtgrond

Assen heeft zo'n 500 hectare landbouwgrond in bezit, die ze verpacht. Het grootste deel van de gronden wordt telkens voor één jaar verpacht. De gemeenteraad vroeg eerder in een motie om een voorstel voor een duurzamer gebruik van de agrarische grond, zodat de milieubelasting afneemt.

Daarop is het adviesbureau CLM ingeschakeld. Dat heeft gesproken met de huidige pachters en met vertegenwoordigers uit de water- en milieuhoek. Het resultaat is een advies waarbij de pachters die jaarlijks grond huren zelf kunnen kiezen uit een pakket maatregelen. Van dit pakket moeten ze minimaal drie maatregelen uitvoeren om te kunnen blijven pachten.

Pachtprijs omlaag

Als de pachters meer maatregelen treffen, gaat de pachtprijs naar beneden. Op deze manier beloont de gemeente duurzamer werken. Als een pachter na een jaar niet kan voldoen aan het minimum van drie eisen, wordt de pacht beëindigd.

Het college van B en W neemt het advies van CLM over. "Belangrijk hierbij is dat op deze manier de bestaande pachters die soms al meer dan 20 jaar dezelfde gronden jaarlijks pachten in principe kunnen blijven pachten", aldus B en W. De gemeente wil de verpachting door een groeimodel de komende jaren verder verduurzamen.

De raad moet nog instemmen met de duurzame plannen voor de pacht.

Lees ook:

Meer over dit onderwerp:
gemeente Assen duurzaam landbouwgrond pacht
Deel dit artikel: