Jeugdzorg Coevorden op orde, maar beter overzicht en controle nodig

De gemeente Coevorden kan voortborduren op de manier waarop de jeugdzorg is georganiseerd. Wel is actualisatie van het beleid, beter overzicht en betere informatievoorziening aan de gemeenteraad nodig, concludeert de Rekenkamercommissie.

Volgens de commissie staat er een 'gedegen uitvoeringsorganisatie'. Het jeugdzorgsysteem (verzamelnaam voor jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering) dat de gemeente in 2015 in het leven riep, lijkt dus te werken. Al is het wel tijd om het beleid na vijf jaar te actualiseren.

Ook beter overzicht is nodig. "Op papier valt nog wel het één en ander te verbeteren, omdat er veel documenten en beschrijvingen zijn die een verwarrend beeld kunnen oproepen", schrijft de Rekenkamer. "Daarbij zit er veel informatie in de hoofden van de professionals, wat ook een risico is. In de praktijk gaat het echter goed."

De commissie is positief over de samenwerking met het onderwijs en de huisartsenzorg. Een volgende stap kan gezet worden. Vrijwilligersnetwerken, mantelzorgers en verenigingen kunnen gebruikt worden om vroegtijdig signalen van problemen op te merken. "Op deze wijze ontstaat een fijnmazig systeem van vroegsignalering en wordt het vermogen versterkt om de jeugdproblematiek tijdig kunnen te kunnen oppakken", schrijft de Rekenkamer.

Controle

De Rekenkamercommissie is een onafhankelijk instrument dat de gemeenteraad kan helpen bij het controleren van het college van burgemeester en wethouders. De politieke partijen wilden een onderzoek naar de jeugdzorg. Gemeenten zijn sinds 2015 verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) waar jeugdzorg onder valt. Een pijnpunt bij veel gemeenten. Vaak kost het meer geld dan dat er vooraf beschikbaar voor is gesteld, waardoor tekorten ontstaan.

Zo ook in Coevorden. In de eerste jaren lukte het de gemeente om binnen het beschikbare budget te werken (er was 7,9 miljoen beschikbaar vanuit het Rijk en een eigen reserve van een miljoen), daarna kwamen er tekorten. Onder andere door zwaarder wordende jeugdproblematiek. De vraag is echter of de gemeenteraad van Coevorden, die beslist over besteding van budgetten, goed kan sturen op de kosten.

Volgens de Rekenkamer moet de gemeenteraad beter geïnformeerd worden. "De gemeenteraad van Coevorden wordt maar in zeer beperkte mate geïnformeerd over beleid, uitvoering en resultaten in de jeugdzorg." Duidelijkere afspraken tussen raad en college zijn nodig en ook is een jaarlijks debat over de stand van zaken nodig.

Reactie college

Het college is uiteraard tevreden met de complimenten van de Rekenkamer, maar herkent zich niet in alle kritiekpunten. "In themabijeenkomsten voor de raad hebben we onder andere door casuïstiek te behandelen vanuit de praktijk inzicht gegeven in onze uitvoering. Wij herkennen ons daarom ook niet in beeld dat onze uitvoering onvoldoende transparant is", laat het college in een eerste reactie weten.

Dat het moeilijk is om resultaten te meten ('over signalering wordt nauwelijks gerapporteerd'), vindt het college een onterechte opmerking. Ze vinden het beleid transparant genoeg, om dat te verbeteren wordt er inmiddels wel gewerkt aan het inzichtelijker maken van de effecten van het beleid.

"De laatste twee jaar druk bezig geweest met het opzetten van een monitor Sociaal Domein. Het is de bedoeling dat er ook een dashboard komt voor de gemeenteraad met actuele gegevens. Op het moment dat dit dashboard voldoende input biedt voor een rapportage zullen we deze delen met de raad en gaan we hier ook graag over in gesprek." Het dashboard moet nog dit jaar gaan werken.

Meer over dit onderwerp:
Coevorden Wmo jeugdzorg
Deel dit artikel: