Inwoners Gasselte: provincie slaat inspraak over in procedure gedeeltelijke verdubbeling N34

Omwonenden van de N34 zijn niet gehoord over het al dan niet gedeeltelijk verdubbelen van de N34. Dat zeggen inwoners van Gasselte. Ze vinden dat ze in het besluitvormingsproces door de provinciale politiek zijn overgeslagen. De omwonenden kunnen nu alleen nog meepraten over waar en hoe de N34 verdubbeld moet worden vrezen ze.

Maar volgens verkeersgedeputeerde Cees Bijl en de fractievoorzitters in Provinciale Staten is dit onjuist: er is nog helemaal niks besloten, dus de inspraak komt ook nog.

Gasselte: politiek heeft iets overgeslagen

Gasselter Jan van Zomeren spande namens een tiental inwoners van Gasselte een WOB-procedure aan om alle N34-stukken op tafel te krijgen. Op basis van die stukken komt Van Zomeren tot zijn conclusies: de provinciale politiek heeft in de procedure voor de gedeeltelijke verdubbeling op een bepaald moment inspraak overgeslagen. Door de gevolgde procedure kunnen inwoners zich daarom niet meer uitspreken over wel of niet verdubbelen, maar alleen nog over waar of hoe verdubbeld moet worden.

Van Zomeren: "Gedeputeerde Staten (GS) zijn van mening dat er vóór 25 februari 2020 geen principebesluit tot gedeeltelijke verdubbeling van de N34 is genomen en dat er dus eerder ook niets aan inspraak hoefde te worden gedaan. Dit GS-standpunt is aantoonbaar onjuist."

De argumentatie van Van Zomeren:

"Een expliciet principebesluit is nooit genomen, maar toch er is wel degelijk sprake van een principebesluit: Provinciale Staten (PS) hebben op 3 oktober 2018 besloten om de Startnotitie initiatieffase partiële verdubbeling N34 Emmen-De Punt vast te stellen. Daarmee besluiten PS om de opdracht en de randvoorwaarden voor het gedeeltelijk verdubbelen van de N34 verder te onderzoeken. Daarmee wordt de initiatieffase opgestart. Het resultaat is de concept-nota Reikwijdte en Detailniveau met bijlagen. PS geven daarmee, tenminste impliciet, aan dat er in ieder geval gedeeltelijk verdubbeld gaat worden. Anders gezegd: verdubbelen staat vast: een studie moet uitwijzen welke variant er moet komen! Het besluit van PS dd 3 oktober 2018 had dus ter visie gelegd moeten worden met de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen. Inspraak dus. De provincie heeft die fase volledig overgeslagen en in de stukken die we hebben gewob't wordt de indruk gewekt dat de inspraakprocedure inzake het principebesluit bewust is overgeslagen en dat genoemd besluit onomkeerbaar is."

Geen onomkeerbaar besluit en inspraak komt nog

Er is niks onomkeerbaars besloten en het democratisch proces is ook geen geweld aan gedaan legt gedeputeerde Cees Bijl uit. Alle fractievoorzitters, voor of tegen verdubbeling, steunen dat uitgangspunt. Bijl: "Wat we nu doen is onderzoek. Er is nog niet besloten. Dus kan er ook nog geen inspraak zijn. We gaan een Millieu Effect Rapportage (MER) laten opstellen en daarin nemen we behalve gedeeltelijke verdubbelingsopties als uiterste uitgangspunten ook een volledige verdubbeling en helemaal nergens verdubbelen mee." Voor GroenLinks fractievoorzitter Henk Nijmeijer was het opnemen van deze nul-variant voorwaarde voor de MER. GroenLinks zit in het college van GS en is als enige coalitiepartij tegen gedeeltelijk verdubbelen. "Als uit de MER blijkt dat de milieuschade niet opweegt tegen de verkeerseffecten van gedeeltelijke verdubbeling is niet verdubbelen en de weg op een andere wijze verkeersveiliger maken nog steeds een keuze."

Maar hoe politiek-realistisch is niet verdubbelen?

Het is alleen de vraag hoe realistisch de beide uiterste te onderzoeken opties zijn. Helemaal verdubbelen zoals de PVV wil is financieel niet haalbaar. Voor de gedeeltelijke verdubbeling is 90 miljoen beschikbaar en daar gaat misschien meer dan de helft nog af voor het oplossen van de problemen van N33-N34 knooppunt Gieten. En 90 miljoen is niet eens genoeg voor een volledige verdubbeling. Niet gedeeltelijk verdubbelen lijkt politiek ook geen optie, want zowel in Gedeputeerde Staten als Provinciale Staten is een meerderheid voor gedeeltelijk verdubbelen.

Waar in Gasselte de schoen wringt

Terug naar de inwoners van Gasselte, die hebben alle N34 stukken gewobd en komen op basis van eigen onderzoek tot de conclusie dat de provincie een stapje heeft overgeslagen in het democratisch proces. Forum voor Democratie fractievoorzitter Thomas Blinde weet wel waar in Gasselte de schoen wringt: ze willen graag bij het principebesluit, wat leidt tot de initiatieffase, al inspreken. "Formeel heet dit volgens mij een voorbereidingsbesluit. De inwoners hekelen dat ze pas mogen inspreken bij het ontwerpinpassingsplan, dus de conceptnotitie waarin de vier smaken van gedeeltelijke verdubbeling worden voorgelegd. Nu heb ik opgezocht hoe de inspraakprocedure van de Provincie Drenthe eruit ziet, en kort gezegd houdt dat in dat je als burger pas bij het ontwerpinpassingsplan, dus de conceptnotitie, mag inspreken. Niet bij het voorbereidingsbesluit."

Voor Blinde is het prima aanvaardbaar dat PS een voorbereidingsbesluit neemt (dus een gewenste ontwikkeling) zonder direct de inwoners erbij te betrekken. Pas als een plan concreet gaat worden is inspraak nodig, anders wordt volgens Blinde plannenmakerij of onderzoek niet werkbaar. "Draagvlak peil je natuurlijk wel."

Fractievoorzitter Willemien Meeuwissen van de VVD: na de MER en alle onderzoeken komt dit weer in de Staten. Dan weten we dus ook wat het gaat kosten en we besluiten dan of we er geld voor beschikbaar stellen. Het is dus nog steeds mogelijk dat het helemaal niet doorgaat. Maar aan de andere kant, de Staten hebben in meerderheid wel aangegeven dat de verdubbeling nader uitgewerkt dient te worden en dus richting gegeven aan het college. Als we het helemaal niet zouden willen, hadden we dat niet gedaan."

Op 11 november komt de notitie van de inwoners van Gasselte over de N34 aan de orde in Provinciale Staten

Deel dit artikel: