Provincies en kabinet: akkoord over 3 miljard voor natuurherstel vanwege stikstof

Provincies en het kabinet hebben een akkoord bereikt over de besteding van bijna 3 miljard euro voor natuurherstel en natuurontwikkeling die nodig is vanwege de slechte invloed van stikstof op de natuur. Het plan 'programma natuur' duurt 10 jaar, jaarlijks is er 300 miljoen euro beschikbaar.

Om de stikstofproblematiek in de natuur het hoofd te bieden, is extra inzet nodig. Natuur moet worden verstrekt of hersteld. Het gaat dan vooral om natuurgebieden die gevoelig zijn voor stikstof en het herstellen van de leefomgeving om zo het verdwijnen van planten- en daarmee diersoorten te stoppen.

Hoeveel van de 3 miljard naar Drentse natuur gaat, is onbekend. Maar betrokken ambtenaren op het provinciehuis en gedeputeerde Henk Jumelet gaan ervan uit dat Drenthe relatief meer geld krijgt omdat er hier veel stikstofgevoelige en kwetsbare natuurgebieden zijn. Voor de zomer van 2021 moet de verdeling van het geld duidelijk zijn, want dan moet het zijn opgenomen in de rijksbegroting.

Gebiedsgerichte aanpak

De plannen, onderdeel van de structurele stikstofaanpak, bevatten naast het versterken en verbeteren van natuurgebieden, hogere vergoedingen voor natuurbeheer en het stimuleren van natuurinclusieve landbouw in gebieden rondom natuurgebieden. Of minder intensieve landbouw. Gebiedsgericht en op maat gemaakt voor dat stuk natuur of dat stuk landbouw.

Ook blijven alle partijen werken aan de afspraken uit het Natuurpact, zoals de afronding van het Natuurnetwerk Nederland.

Drenthe kan snel aan de slag

Gedeputeerde Henk Jumelet is blij. Hij denkt dat zodra de verdeling duidelijk is er in onze provincie snel aan de slag kan worden gegaan omdat hier al jaren overheden, natuurorganisaties en de landbouw samen werken bij natuurherstel. Jumelet noemt als voorbeelden het herstel van natuur in Bargerveen en het Dwingelderveld.

Economie versus natuur

Zowel Jumelet als minister Carola Schouten noemen ook de noodzaak om te komen tot natuurherstel zodat er meer economische ontwikkeling plaats kan vinden. En daar zit hem misschien weer de spagaat. Natuur die beter stikstof kan verdragen moet die economische ruimte geven. Dus zitten we de komende jaren vast aan veel technische en juridische oplossingen om bouwen van woonwijken en wegen mogelijk te maken en tegelijk de stikstofneerslag ervan in de gaten te houden.

Aanpak bij de bron

Maar de beste oplossing is stikstofuitstoot verminderen. Die maatregelen gaan, als het kabinet woord houdt, vooral vanuit Den Haag komen. En aanpak bij de bron, dat wil Jumelet ook heel graag. En tegelijk heeft hij dan een partner, die hij hard nodig heeft, deels tegenover zich: de landbouw. De intensieve veehouderij is de grootste uitstoter van stikstof.

Ter versterking van de natuur nemen Rijk en provincies ook meer nationale maatregelen. Zo stijgen de vergoedingen aan boeren, natuurbeheerders en grondeigenaren voor natuurbeheer naar 84 procent van de kostprijs (momenteel 75 procent). Ook worden bomen die vanaf 2017 zijn gekapt voor natuurbeheer (bijvoorbeeld om bos om te vormen naar heide) gecompenseerd. Minister Schouten en de provincies kondigden dat recentelijk ook aan in de Bossenstrategie.

Minister Carola Schouten heeft het Uitvoeringsprogramma Natuur vandaag mede namens de provincies naar de Tweede Kamer gestuurd.

Agenda Natuurinclusief

Het Programma Natuur draagt eraan bij dat de Nederlandse natuur in de toekomst in een blijvend goede staat verkeert. Daarvoor is ook aandacht nodig voor het versterken van natuur buiten natuurgebieden, zoals in steden, op het platteland en in de grote wateren. Daarom werken Rijk en provincies de komende maanden aan een visie op de te volgen koers naar een natuurinclusieve samenleving. Dat moet in de loop van 2021 een Agenda Natuurinclusief opleveren.

Lees ook:

Deel dit artikel: