Ook Drentse politiek heeft veel kritiek op nieuw waterplan

Na vier natuur-, milieu- en landschapsorganisaties en WMD Drinkwater hebben ook Provinciale Staten (PS) veel kritiek op het nieuwe waterplan van de provincie. Het Regionaal Waterprogramma Drenthe 2022-2027 is nog lang niet rijp voor een besluit door PS, vinden oppositie en een deel van de regerende partijen.

Op 15 december moet er een besluit vallen, maar gaat eerst het debat verder. Ondertussen willen veel partijen dat klimaatgedeputeerde Hans Kuipers de nodige aanpassingen maakt. Maar of Kuipers dat gaat doen? PS willen harder rennen dan nu mogelijk is, dat is kort vertaald Kuipers' kritiek.

Waterpeil

Het waterpeil in de hele provincie moet omhoog. Niet alleen om water langer vast te houden maar ook om verdroging in de landbouw tegen te gaan. Dat willen niet alleen de vier natuur, milieu- en landschapsorganisaties. Kuipers heeft het ook in het waterplan gezet, omdat het is afgesproken in de Wateragenda Rijn-Oost.

Maar volgens CDA'er Eline Vedder komt de peilverhoging voor de waterschappen plots uit de lucht vallen. "Sterker nog, ze weten niet eens hoe ze dit uit moeten voeren. Ga nou niet op de stoel van de waterschappen zitten en geef ze de opdracht om een zo hoog mogelijk peil te realiseren, afhankelijk van het gebied en de mogelijkheden. Bovendien zit de helft van onze waterschappen niet in het plan Rijn-Oost." Ook de VVD is tegen.

Er zijn ook partijen die vinden dat het waterpeil juist wél onmiddellijk overal omhoog moet. Maar dat kan volgens de gedeputeerde ook niet, want PS hebben over het huidige beleid afgesproken: 'peil volgt functie,' belangrijk voor de landbouw en dus kan nu niet zomaar overal het waterpeil omhoog.

Verdroging

Het behoeft weinig uitleg dat de Partij voor de Dieren het waterplan tekort vindt schieten. Siska Peeks: "Negen van onze Natura 2000-gebieden hebben een te lage grondwaterstand en verdrogen. En we hebben te weinig waterbergingen. Die staan in de winter wel vol, maar in de zomer pompen we nog steeds IJsselmeerwater naar Drenthe."

De Natuur en Milieufederatie, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en Het Drentse Landschap willen dat er meer waterbergingen komen. Koren op de molen van Harm Henk Veldsema van de ChristenUnie. Tegen Kuipers: "Wat u voorstelt aan extra waterbergingen is precies het aantal kubieke meters water dat in Drenthe verdampt. Waar is de ambitie en de urgentie?" De VVD wil bergingsgebieden in de natuur en niet in de landbouw. Dat helpt ook om de verdroging in de natuur tegen te gaan, vinden de liberalen.

Minder landbouwgif

"Er zit en komt nog te veel vervuiling in ons water. Steeds meer bollen en lelieteelt vervuilen ons water nog verder", vervolgt Peeks. Ook coalitiepartij PvdA roert zich. Statenlid Michel Berends: "Het beperken van gewasbeschermingsmiddelen moet concreter." Dat is eufemistische taal voor: we willen het wel, maar stellen geen harde doelen.

Volgens Kuipers is dat aan de minister, die met landelijke strengere regels voor het gebruik van bestrijdingsmiddelen en mest moet komen. "Dan moet u daar in ieder geval bij de minister voor gaan pleiten", is de oproep van GroenLinks-Statenlid Erwin van Liempd.

Volgens VVD'er Roelof Oosting houden de boeren zich vooral aan alle regels en spuiten ze alleen middelen die mogen en ook steeds preciezer, zodat het minder effect heeft op het grond- en oppervlaktewater. "Boeren die steeds duurzamer hun werk doen, krijgen een klap in het gezicht van WMD-directeur Leo Hendriks." Oosting wil meer inzetten op het terugdringen van medicijnresten in het afvalwater, riooloverstorten en industriële PFAS-stoffen in het water.

Kaderrichtlijn Water

De 'Kaderrichtlijn Water' waar de provincie zich aan heeft verbonden, wordt volgens D66-fractievoorzitter Anry Kleine Deters niet gehaald. Maar Kuipers beweert het tegenovergestelde. Zelfs de eigen fractie van de GroenLinks-gedeputeerde heeft kritiek: het waterplan is te weinig concreet en mist harde doelen. Sterk Lokaal-Statenlid Ruurd Wiersema noemt het plan "Teleurstellend voor een GroenLinks gedeputeerde. Maak werk van wat de maatschappelijke organisaties aandragen."

Hans Kuipers geeft PS zelf ook een draai om de oren. Via de provinciale omgevingsvisie, die nu geldt en die de Staten zelf hebben goed gekeurd, is wat ze willen met het huidige beleid niet mogelijk. "We hebben met dit waterplan de rek opgezocht in wat nu kan in huidig beleid en wat we daarin kunnen vastleggen. Voor andere dingen is een wijziging van de omgevingsvisie nodig. We gebruiken 2022 om dit op een rij te zetten voor de nieuwe omgevingsvisie die gepland staat voor 2023."

Neem de regierol

D66'er Kleine Deters vindt dat de provincie een regierol heeft als het om water gaat. Eigenlijk wil ze dat Kuipers en zijn ambtenaren hun huiswerk over gaan doen, maar dat lijkt de watergedeputeerde niet van plan. Omdat ook andere partijen niet tevreden zijn, wachten Kuipers op 15 december waarschijnlijk de nodige moties en amendementen om het waterplan toch deels aan te passen. Dan gaat het debat verder.

Lees ook: