Provinciale Staten besloten dit vandaag unaniem. GroenLinks is initiatiefnemer voor het plan en diende een motie in tijdens de behandeling van de Voorjaarsnota.

Alleen gezamenlijke aanpak werkt
Provinciale Staten moeten met alle boerenorganisaties, milieuorganisaties, weg, spoor,- en waterbeheerders een gemeenschappelijke aanpak bedenken om het voortbestaan van vlinders, bijen en andere insecten veilig te stellen.

Een van de oplossingen is ecologisch bermbeheer. Een andere oplossing is de aanleg van bloemenstroken op industrieterreinen, in agrarische gebieden en recreatiegebieden.

Het TV Drenthe programma Roeg! signaleerde eerder al de sterke afname van bermplanten. Dat zijn nou juist de planten die vlinders en bijen nodig hebben.

Waarom teruggang?
In Drenthe is er volgens GroenLinks een dramatische teruggang van het aantal vlindersoorten, sprinkhanen en bijen. In agrarisch gebied neemt het aantal vlinders drie keer sneller af dan in natuurgebieden. Dat komt omdat er steeds minder houtwallen en bloemrijke weiden, bermen en slootkanten zijn.