ANBI

RTV Drenthe is per 1 januari 2008 door de Belastingdienst als ANBI aangewezen. Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling, waarbij onder meer bepaalde belastingvoordelen bestaan. Meer informatie over een ANBI ('Algemeen Nut Beogende Instelling') kunt u vinden op de site van de Belastingdienst.

Naam van de instelling
Stichting RTV Drenthe, gezeteld te Assen, kantoorhoudend Beilerstraat 30, 9401 PL Assen, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 41018704, (handelend onder RTV Drenthe, Radio Drenthe, TV Drenthe en rtvdrenthe.nl)

RSIN of Fiscaal nummer
0092.49.060

Postadres

Postbus 999
9400 AZ Assen
Tel. 0592 338080

Hoofdlijnen beleidsplan
Mediawet


Volgens artikel 2.1 van de Mediawet bestaat de publieke mediaopdracht op regionaal niveau uit het op dat niveau verzorgen van publieke mediadiensten door het aanbieden van media-aanbod op het terrein van informatie, cultuur, educatie en verstrooiing, via alle beschikbare aanbodkanalen. De publieke mediadiensten moeten daarbij voldoen aan democratische, sociale en culturele behoeften van de Nederlandse regionale samenleving waarbij het aan te bieden media-aanbod aan belangrijke voorwaarden moet voldoen. Het media-aanbod van de publieke omroep is zodanig dat het:

  • evenwichtig, pluriform, gevarieerd en kwalitatief hoogstaand is en zich tevens kenmerkt door een grote verscheidenheid naar vorm en inhoud;
  • op evenwichtige wijze een beeld van de samenleving geeft en de pluriformiteit van onder de bevolking levende overtuigingen, opvattingen en interesses op maatschappelijk, cultureel en levensbeschouwelijk gebied weerspiegelt;
  • gericht is op en een relevant bereik heeft onder zowel een breed en algemeen publiek, als bevolkings- en leeftijdsgroepen van verschillende omvang en samenstelling met in het bijzonder aandacht voor kleine doelgroepen;
    onafhankelijk is van commerciële invloeden en, behoudens het bepaalde bij of krachtens de wet, van overheidsinvloeden;
  • voldoet aan hoge journalistieke en professionele kwaliteitseisen; en voor iedereen toegankelijk is.
    Andere voorwaarden zijn dat het programma-aanbod van de algemene programmakanalen van de regionale publieke mediadiensten via omroepzenders verspreid wordt naar alle huishoudens in het verzorgingsgebied waarvoor de programma’s zijn bestemd. Bij de uitvoering van de publieke mediaopdracht volgen en stimuleren de publieke media-instellingen technologische ontwikkelingen en benutten de mogelijkheden om media-aanbod aan het publiek aan te bieden via nieuwe media- en verspreidingstechnieken.

Missie

RTV Drenthe is, als betrouwbare en onafhankelijke informatiebron, de onmisbare spil in de Drentse samenleving.

Visie


RTV Drenthe is een betrouwbare, onafhankelijke organisatie die de kijkers, luisteraars en de onlinebezoekers centraal stelt. Online, op radio en op televisie maakt RTV Drenthe verhalen en programma’s die bijdragen aan de versterking en bewustwording van de regionale identiteit. RTV Drenthe is duidelijk aanwezig in de Drentse samenleving.

RTV Drenthe gelooft in nieuwe initiatieven vanuit alle geledingen van de Drentse samenleving en wil bij deze initiatieven betrokken worden. RTV Drenthe wil verbinden en neemt daarom ook zelf initiatief voor samenwerking. Nieuwe mogelijkheden, die online en sociale media bieden, geven kansen om nieuwe doelgroepen te bereiken en het bereik van RTV Drenthe te vergroten. Op deze manier vervult RTV Drenthe een onmisbare spilfunctie in de provincie.

Calamiteiten/functie


Radio Drenthe is de officiële calamiteitenzender voor de provincie Drenthe. Als de sirene afgaat, dan houdt RTV Drenthe via radio de inwoners van de provincie op de hoogte van het nieuws. Radio Drenthe is in de hele provincie voor iedereen via de ether te ontvangen. Radio Drenthe is op verschillende manieren te ontvangen: via de ether, de kabel, digitenne, de satelliet en DAB+Omroep.

RTV Drenthe is niet gericht op het maken van winst.

Bestuurder/Hoofdredacteur

H. Binnendijk

Beloningsbeleid

Het beloningsbeleid van de medewerkers (inclusief directeur) is geregeld in de cao voor het omroeppersoneel. Daarnaast is ook de Wet Normering Topinkomens (WNT) van kracht. RTV Drenthe voldoet hieraan.

Jaarlijks worden de uitkomsten van het beloningsbeleid zichtbaar gemaakt (conform de WNT) en verantwoord de website.

Actueel verslag en financiële verantwoording

De gepubliceerde jaarverslagen zijn op de website terug te vinden onder het kopje “Bedrijfsinformatie”.

Formulier publicatieplicht ANBI RTV Drenthe