Algemene voorwaarden en privacy

Inhoud:

1. Algemeen
2. Disclaimer
3. Gebruiksvoorwaarden
4. Copyright en overige rechten van intellectueel eigendom
5. Voorwaarden voor het plaatsen van reacties
6. Spelvoorwaarden
7. Informatie over RTV Drenthe sms-diensten
8. Privacy Statement

1. Algemeen

Door deze internetsite rtvdrenthe.nl hierna te noemen ‘website’ te benaderen en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van de hieronder vermelde (gebruiks)voorwaarden, disclaimer en privacyreglement.

De Stichting RTV Drenthe (RTV Drenthe) kan de voorwaarden te allen tijde wijzigen. Wij adviseren u daarom regelmatig de voorwaarden te controleren.

Op deze website, de hieronder vermelde (gebruiks)voorwaarden, disclaimer en privacyreglement is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze (gebruiks)voorwaarden, disclaimer en privacyreglement zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter.

Definities

1. Content: al het, al dan niet via de player, door RTV Drenthe gepubliceerde materiaal (waaronder - maar niet beperkt tot - websites, teksten, beeld- en geluidmateriaal, programmagegevens, reclame, merken, namen en software);
2. Gebruiker: ieder die de Content raadpleegt of hiernaar verwijst door middel van een (hyper)link naar de website of het plaatsen (embedden) van de player(s), widgets, gadgets en apps, inclusief de aanbieder van eindapparatuur met toegang tot internet, zoals televisies of settopboxen, die verwijst naar (de HbbTV-versie van) Content.
3. Omroepplayer: dat deel van de website(pagina) waarbinnen beeld- en geluidsmateriaal wordt afgespeeld, inclusief vormgeving, merkvoering en eventuele reclame.
4. Widgets, Gadgets: interactieve website-onderdelen die door RTV Drenthe beschikbaar worden gesteld om opgenomen te worden in de website van Gebruiker.
5. Apps: interactieve programma’s die door RTV Drenthe beschikbaar worden gesteld om te worden geïnstalleerd op apparatuur van de Gebruiker.
6. Website: de website van RTV Drenthe (rtvdrenthe.nl) en alle aan rtvdrenthe gelieerde websites.

2. Disclaimer

De informatie en Content op deze website wordt met zorg samengesteld. Desalniettemin is het mogelijk dat deze informatie of Content onvolledig is en/of onjuistheden bevat. RTV Drenthe sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, voortvloeiende uit het gebruik of de (on)bereikbaarheid van deze website en/of de informatie en Content die via deze website is verkregen, daaronder mede begrepen informatie en content van derden en hyperlinks naar sites van derden en de op of via deze internetsites aangeboden producten of diensten.

RTV Drenthe is niet verantwoordelijk en aansprakelijk voor bijdragen van derden op de website, zoals deelname aan een forum, chat, reacties, het verstrekken van teksten, afbeeldingen, foto's en overige beeldmaterialen, geluidsmaterialen, ideeën en concepten. Deze bijdragen geven niet de mening of het beleid van RTV Drenthe weer. RTV Drenthe is te allen tijde gerechtigd deze bijdragen van derden van haar internetsite te verwijderen.

RTV Drenthe aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud, het gebruik en de beschikbaarheid van websites waarnaar wordt verwezen of websites die verwijzen naar deze website.

3. Gebruiksvoorwaarden

Raadpleging van de Content en gebruik van de Omroepplayer, Widgets, Gadgets en Apps dienen plaats te vinden overeenkomstig onze gebruiksvoorwaarden:

Uitsluitend persoonlijk en niet commercieel gebruik
De Gebruiker mag de inhoud van deze website slechts voor persoonlijk en niet commercieel gebruik aanwenden. Dit betekent onder andere dat het volgende niet is toegestaan met betrekking tot de Content, Omroepplayer, Widgets, Gadgets en Apps: het vragen van betaling en/of registratie voor toegang, het toe- of invoegen van reclame-uitingen, logo’s of andere content (al dan niet via layers, pop-ups en dergelijke) of het creëren van additionele functionaliteiten en afgeleide diensten, waaronder (maar niet beperkt tot) voting, automatische kijktips op basis van kijkgedrag of metadata-analyse en content aggregation door systematische verwijzing naar de Content of plaatsen van de Omroepplayer, Widgets en Gadgets. Overig gebruik is alleen toegestaan indien daarvoor voorafgaande schriftelijke toestemming van RTV Drenthe is verkregen.

Browsers, robots
De Content mag door bezoekers uitsluitend door middel van normaal browserbezoek worden geraadpleegd via de pagina's van de publieke omroepwebsites, de Omroepplayers of andere door de publieke omroep aangeboden diensten. Het is niet toegestaan de Content op geautomatiseerde wijze te (laten) raadplegen en/of analyseren bijvoorbeeld via scripts, spiders en of bots.

Linken
Linken en verwijzen naar pagina’s van deze website is in beginsel in beperkte mate toegestaan, echter dienen deze links bezoekers rechtstreeks te leiden naar de context, waarbinnen de publieke omroep Content aanbiedt, zoals de Omroepplayer of de websitepagina’s. Video- en audiostreams mogen bijvoorbeeld alleen worden vertoond via een link naar een omroeppagina of via de Omroepplayer waarbinnen de omroep Content aanbiedt. Overneming, framing, herpublicatie, bewerking of toevoeging is niet toegestaan.

Embedden
Het embedden van de Omroepplayers, Widgets en Gadgets is alléén toegestaan voor eigen, niet-commercieel gebruik, tenzij anders met RTV Drenthe is overeengekomen. De overige in dit document genoemde gebruiksvoorwaarden dienen onverminderd in acht te worden genomen.

HbbTV / Connected TV
Met inachtneming van alle overige gebruiksvoorwaarden, is het toegestaan voor professionele aanbieders van eindapparatuur met toegang tot internet, zoals televisies of settopboxen, te linken naar de HbbTV-versie van deze website (indien beschikbaar), onder de voorwaarde dat:
(1) deze website (inclusief gebruikte Omroepplayers) na het activeren van de link door de eindgebruiker schermvullend in beeld komt;
(2) de betreffende eindapparatuur geen walled garden (gesloten) omgeving is waarin uitsluitend de door de fabrikant of diens leverancier geselecteerde “apps” worden aangeboden. De eindapparatuur dient (naast de eventuele door de fabrikant aangeboden startpagina) te beschikken over een normale browser functionaliteit (CE-HTML of beter) met bewaarfunctie van de door de eindgebruiker bezochte websites;
(3) de betreffende eindapparatuur de eindgebruiker in staat stelt om de onderdelen van de eventuele startpagina zelf te beheren (uitgezonderd enkele door de fabrikant aangewezen vaste onderdelen en al dan niet op basis van een keuze uit een “app gallery”). Onder beheren wordt verstaan: het toevoegen en verwijderen van onderdelen, alsmede het bepalen van de volgorde van de onderdelen. De aanbieder van de “app gallery” dient zich bij een eventuele voorafgaande toetsing van de aangeboden apps te onthouden van iedere vorm van inhoudelijke beoordeling en zich te beperken tot een technische check. De resultaten van de technische check moeten openstaan voor controle door een onafhankelijke derde.

Alle overige gebruiksvoorwaarden blijven zowel voor de aanbieder van bovengenoemde eindapparatuur als voor de eindgebruiker onverkort gelden. Het is dus uitdrukkelijk niet toegestaan (financiële, administratieve of andere) voorwaarden zoals verplichte betaling of een verplichte registratie te verbinden aan toegang tot de “app gallery” en de Content, al dan niet commerciële uitingen toe of in te voegen of de Omroepplayers of Content te wijzigen.

Professionele aanbieders van eindapparatuur met toegang tot internet dienen het opnemen van links naar de HbbTV-versie van de website vooraf te melden bij RTV Drenthe.

Overige bepalingen
Het is niet toegestaan enig gedeelte van de Content, de Omroepplayer en/of diensten van RTV Drenthe (met inbegrip van de daaraan verwante technologie) te wijzigen of middels reverse engineering op te nemen in een eigen website, app, widget, gadget of andere dienst van Gebruiker.

Het is niet toegestaan technische beveiligingen te omzeilen of te verwijderen, of dit voor anderen mogelijk te maken.

De Gebruiker zal geen schade berokkenen aan de reputatie van de (regionale) publieke omroep. Dit betekent in ieder geval dat de publieke omroep niet wordt geassocieerd met geweld, sex, alcohol, sigaretten, drugs en extreme politieke standpunten dan wel dat de Content of diensten van de publieke omroepen tot onderwerp worden gemaakt van lasterlijke of discriminerende uitingen. Het is aan RTV Drenthe om dit te bepalen.

De Gebruiker is verantwoordelijk en aansprakelijk voor de verwijzing naar de Content, de context waarbinnen deze verwijzing plaatsvindt en/of daaraan toegevoegde uitingen van derden inclusief die van de Gebruiker zelf. De Gebruiker vrijwaart RTV Drenthe tegen elke aanspraak van derden (waaronder inbreuk op auteursrechten, privacy schendingen, morele rechten, portretrechten etc.).

RTV Drenthe behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving (onderdelen van) de Omroepplayer, de Content of zijn diensten (al dan niet tijdelijk) te wijzigen, te verwijderen, ontoegankelijk te maken dan wel stop te zetten.

4. Copyright en overige rechten van intellectueel eigendom

De (intellectuele) eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud en de vormgeving van deze website, waaronder begrepen de teksten, databestanden, foto's en overig (stilstaand en/of bewegend) beeldmateriaal, geluidsmateriaal alsmede de Content en de Omroepplayer berusten bij RTV Drenthe of haar licentiegevers.

Verveelvoudiging (waaronder bewerken) en/of openbaarmaking anders dan omschreven in de gebruiksvoorwaarden is zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de aanbieder van de Content en/of de Omroepplayer niet toegestaan.

(Beeld- en geluids)materiaal
Het (beeld- en geluid)materiaal op de website is veelal eigen materiaal. RTV Drenthe heeft al datgene gedaan wat redelijkerwijs kan worden gevergd om de (auteurs)rechten op het materiaal te regelen volgens de wettelijke bepalingen. Degenen die desondanks menen rechten te kunnen doen gelden, kunnen zich alsnog tot de RTV Drenthe wenden via het contactformulier. Uiteraard zullen wij op verzoek zo snel mogelijk informatie en beeldmateriaal verwijderen indien daarvoor aantoonbare, gegronde redenen bestaan.

Verantwoordelijkheid voor rechten bij verwijzen
Gebruiker is verantwoordelijk voor het verkrijgen van toestemming en het naleven van eventuele nadere voorwaarden die derdenrechthebbenden kunnen opleggen voor het verwijzen naar de Content (waaronder linken en embedden mede is begrepen) en vrijwaart RTV Drenthe voor claims.

Bijdragen Gebruikers
Ten aanzien van vrijwillige bijdragen (waaronder het verstrekken van teksten, afbeeldingen, foto's en overig beeldmateriaal, geluidsmaterialen, ideeën, etc.) die door Gebruikers van de website naar aanleiding van een oproep, een verzoek of anderszins worden geleverd, gelden de navolgende voorwaarden. De Gebruiker garandeert door inzending van de bijdrage over alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder begrepen auteursrechten, op de bijdrage te beschikken en vrijwaart RTV Drenthe voor mogelijke aanspraken van derden ter zake. De Gebruiker verleent RTV Drenthe door zijn/haar deelname het onbeperkte recht de bijdrage openbaar te maken en te verveelvoudigen, zonder aanspraak op vergoeding te maken. Uitoefening van dit recht kan plaats vinden door middel van alle mogelijke vormen van uitzending, daaronder begrepen satellietzenders, en/of omroepnetwerken, en/of telecommunicatienetwerken en/of enige andere thans bekende of in de toekomst te ontwikkelen technische distributiefaciliteit, daaronder begrepen, maar niet beperkt tot, het publiceren van de bijdrage op de internetsite en het opslaan van de bijdrage in (elektronische) databanken en andere bestanden.

5. Voorwaarden voor het plaatsen van reacties

Onderstaande voorwaarden gelden voor reacties op (help)fora, io de internetsite, in emails en op sociale netwerken die gelinkt zijn aan de (regionale) publieke omroep.
Het is niet toegestaan om beledigende, bedreigende, racistische of anderszins ongepaste reacties, naar interpretatie van de redactie, te plaatsen.

Het is niet toegestaan om advertenties en/of commerciële/promotionele reacties te plaatsen.

Het is niet toegestaan om in reacties persoonlijke informatie van anderen (zoals e-mailadressen, privé-adressen en/of telefoonnummers) te plaatsen.

Het is niet toegestaan reacties te plaatsen waarop auteursrechten rusten en/of waarvoor geen toestemming is gegeven om ze openbaar te maken. De gebruiker garandeert in eigen reacties over alle (intellectuele eigendoms-) rechten te beschikken, waaronder auteurs- en merkenrechten, en vrijwaart RTV Drenthe voor mogelijke aanspraken van derden.

Het gebruik van aanstootgevende inlognamen, avatars en/of handtekeningen is niet toegestaan.

Het is niet toegestaan medewerkers van RTV Drenthe of door RTV Drenthe ingehuurd personeel op persoonlijke titel aan te vallen, dan wel zwart te maken op domeinen van de publieke omroep of daarbuiten.

Berichten van gebruikers die zich niet aan deze voorwaarden houden of anderszins ongepast zijn, kunnen zonder waarschuwing door de redactie aangepast of verwijderd worden en de gebruiker kan de mogelijkheid om reacties te plaatsen worden ontzegd.

De gebruiker geeft door een reactie te plaatsen aan RTV Drenthe onbeperkt toestemming de bijdrage te publiceren op de internetsite en op te slaan in (elektronische) databanken en andere bestanden.

Beweringen, meningen en vertoningen die geuit worden in de reacties van gebruikers op de site worden op eigen titel en voor eigen rekening en risico van deze gebruikers geplaatst en zijn niet die van de redactie of RTV Drenthe. RTV Drenthe aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de bijdragen van gebruikers.

Klachten met betrekking tot de werking en of de inhoud van de reacties, dienen via persoonlijke correspondentie aan de redactie te worden doorgegeven en niet op het forum zelf te worden geplaatst.

Over deze voorwaarden kan niet met RTV Drenthe worden gecorrespondeerd.

6. Spelvoorwaarden

Indien sprake is van een prijsvraag, spel of promotionele actie op deze website, danwel aangekondigd via radio en/of televisie zijn, naast de eventuele specifieke spelvoorwaarden, deze algemene spelvoorwaarden van toepassing. Door deelname aan de prijsvraag of actie gaat de deelnemer mede akkoord met de onderstaande algemene voorwaarden.

Per prijsvraag of actie zal op de website vermeld worden op welke wijze en in welke periode aan de prijsvraag of actie kan worden deelgenomen en of aanvullende voorwaarden voor deelname gelden. Raadpleeg de website derhalve voor eventuele specifieke voorwaarden.

Indien er voor bepaalde acties of prijsvragen specifieke regels worden opgesteld, zullen die regels als aanvullend dienen te worden beschouwd op dit reglement.

RTV Drenthe gaat uit van de geldigheid van de opgegeven naam- en adresgegevens.

Door deelname geeft de deelnemer toestemming tot de verwerking van de door de deelnemer verstrekte persoonsgegevens. De gegevens zullen vertrouwelijk worden behandeld en worden niet aan derden verstrekt. RTV Drenthe mag de verstrekte persoonsgegevens uitsluitend vermelden in het kader van de bekendmaking van de winnaar via alle media, waaronder begrepen radio, televisie en internet en zal de gegevens van de deelnemers behandelen conform de AVG (Algemene verordening gegevensbescherming) Daarnaast worden de gegevens gebruikt voor het verzenden van gewonnen prijzen.

Deelnemers dienen op het moment van deelname aan de prijsvraag of actie ofwel ouder te zijn dan 18 jaar, ofwel de schriftelijke toestemming te hebben van zijn/haar ouder of voogd om deel te mogen nemen. De deelnemer kan gevraagd worden een geldig identiteitsbewijs te verstrekken teneinde de leeftijd van die deelnemer te verifiëren.

De prijs is uniek en staat op naam van de winnaar. De prijs is niet inwisselbaar.
De winnaars zullen worden aangewezen door een onafhankelijke persoon of instrument. Er vindt per prijsvraag of actie een trekking van de winnaars plaats tenzij bij de actie anders wordt vermeld. In het geval van een prijsvraag wordt de winnaar aangewezen door een onafhankelijke jury.

Per prijsvraag of actie zal worden aangegeven hoeveel prijzen er te winnen zijn of hoeveel deelnemers er kunnen winnen en wanneer de trekkingen zullen plaatsvinden.
De winnaars zullen per post, per e-mail of per telefoon bericht ontvangen van de gewonnen prijs op het door de deelnemer opgegeven correspondentieadres of telefoonnummer. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

Binnen enkele weken zal de gewonnen prijs per (elektronische) post aan de winnaar worden verzonden, of, indien dit in de bijzondere actievoorwaarden is opgenomen of gezien de aard van de prijs noodzakelijk is, persoonlijk aan de winnaar worden overhandigd. Geldprijzen worden binnen enkele weken overgemaakt aan de winnaar.

Indien de winnaar de gewonnen prijs niet binnen een redelijke termijn accepteert, vervalt zijn recht op afgifte.

Indien de gewonnen prijs bestaat uit toegangskaarten voor concerten, festivals, films, sportwedstrijden of gelijksoortige dan wel andersoortige evenementen, kan er bij afgelasting geen aanspraak gemaakt worden op enige vorm van compensatie vanuit RTV Drenthe.
De eventuele verschuldigde kansspelbelasting komt voor rekening van RTV Drenthe tenzij dit in de aanvullende voorwaarden anders is vermeld.
RTV Drenthe kan te allen tijde een deelnemer diskwalificeren en/of van deelname uitsluiten indien de deelnemer op enige wijze in strijd handelt met deze algemene voorwaarden of anderszins onrechtmatig handelt jegens RTV Drenthe of derden.
RTV Drenthe besteedt de grootst mogelijke zorg aan de organisatie van een promotioneel kansspel of prijsvraag. Desondanks is het mogelijk dat de verstrekte informatie onvolledig of onjuist is. Eventuele druk-, spel-, zet- of andere van dergelijke fouten kunnen niet worden verhaald en kunnen op geen enkele wijze een verplichting voor RTV Drenthe in het leven roepen.

Alle persoonsgegevens die in het kader van de acties van deelnemers worden verkregen worden strikt vertrouwelijk en in overeenstemming met de geldende privacywetgeving behandeld.

RTV Drenthe is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit de deelname aan het spel. Daarnaast is RTV Drenthe niet verantwoordelijk voor gebreken aan de prijzen noch voor eventuele schade bij de levering (verzending) van de prijs. RTV Drenthe behoudt zich het recht voor het spel vervroegd te beëindigen. Vroegtijdige beëindiging zal publiekelijk bekend worden gemaakt.

Deze voorwaarden kunnen te allen tijde door RTV Drenthe worden aangepast. Wij adviseren daarom de voorwaarden regelmatig te bekijken.

Deze voorwaarden zijn opgesteld in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen.

Eventuele vragen, opmerkingen of klachten over de prijsvragen, acties of deze algemene voorwaarden kunnen verstuurd worden naar RTV Drenthe via het contactformulier of in een voldoende gefrankeerde envelop naar RTV Drenthe, Postbus 999, 9400 AZ Assen.

7. Informatie over RTV Drenthe sms-diensten

Iedereen mag gebruik maken van de RTV Drenthe sms-diensten. Indien je nog geen zestien (16) jaar oud bent, heb je toestemming nodig van je ouders of voogd.

De SMS-diensten betreffen eenmalige SMS-diensten en geen abonnementsdiensten. De kosten per ontvangen bericht bedragen 90 cent, plus de kosten voor het gebruik van de mobiele telefoon.

RTV Drenthe gaat zorgvuldig om met gegevens van de gebruikers van haar interactieve diensten. Daarbij houdt ze zich aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt. Gegevens worden niet verstrekt aan derden. Wel worden ze gebruikt voor een goede dienstverlening en eventueel om de gebruikers op de hoogte te houden van de diensten van het tv-, radio- en internetbedrijf. De gegevens worden zodanig beveiligd dat onbevoegden er geen misbruik van kunnen maken.

Vragen?

Mail RTV Drenthe

Stichting RTV Drenthe - BTW nummer 009249060801, KvK nummer: 401018704
Bij sms-acties van RTV Drenthe worden de reclamecode sms-dienstverlening en de Gedragscode sms-dienstverlening nageleefd.

Bekijk hier de gedragscode voor betaalde SMS-diensten (De pagina opent in een nieuw venster)

8. Privacy statement

Inleiding

RTV Drenthe biedt verschillende diensten aan. Voor het goed functioneren van deze diensten is het in sommige gevallen nodig om persoonsgegevens van u te verzamelen en (tijdelijk) op te slaan.

RTV Drenthe hecht groot belang aan de bescherming van uw privacy en de veiligheid van uw persoonsgegevens. Wij zullen uw persoonsgegevens uitsluitend verwerken in overeenstemming met de bepalingen van de Wet bescherming persoonsgegevens en overige toepasselijke wet- en regelgeving. Er worden geen persoonsgegevens met derden gedeeld, tenzij dit nodig is voor onze dienstverlening, er een wettelijke plicht op RTV Drenthe rust of wanneer u daar uitdrukkelijk toestemming voor geeft.

RTV Drenthe is, net als andere bedrijven, organisaties en (overheid)instellingen wettelijk verplicht om een aantal verwerkingen van persoonsgegevens te melden aan de Autoriteit Persoonsgegevens. Via het openbare register van de Autoriteit Persoonsgegevens kunt u deze meldingen inzien.

Voor wie geldt dit privacy statement?

Dit privacy statement geldt voor bezoekers van alle RTV Drenthe websites inclusief eventueel bijbehorende RTV Drenthe apps en hbbtv. Daarnaast geldt dit privacy statement voor radioluisteraars die contact hebben of meedoen met acties van RTV Drenthe, bijvoorbeeld het bellen naar de radiostudio.

Verantwoordelijkheid voor persoonsgegevens

RTV Drenthe is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens via rtvdrenthe.nl (en gelieerde websites) inclusief eventueel bijbehorende apps en andere kanalen.

Verwerking van persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden alleen verzameld en gebruikt als dit wettelijk is toegestaan en de gegevens worden in dat geval op passende technische en organisatorische wijze beveiligd.

Uw persoonsgegevens worden vertrouwelijk behandeld en zullen alleen worden verwerkt voor het doel waarvoor de gegevens zijn verzameld. Deze persoonsgegevens worden zonder uw uitdrukkelijke toestemming niet aan derden verstrekt, tenzij één van de volgende situaties zich voordoet;

1. Noodzakelijk voor onze dienstverlening:

Het delen van de persoonsgegevens is in sommige gevallen nodig voor onze dienstverlening, bijvoorbeeld wanneer een leverancier bepaalde taken namens de RTV Drenthe uitvoert. In deze gevallen schakelen wij alleen betrouwbare geselecteerde partijen in om in opdracht van RTV Drenthe persoonsgegevens te verwerken. Wij maken goede afspraken met deze partijen, onder andere over de beveiliging en geheimhouding van de persoonsgegevens.

2. Wettelijke plicht of rechterlijke uitspraak

Het delen van de persoonsgegevens met andere partijen is soms verplicht op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak, bijvoorbeeld bij de opsporing van strafbare feiten.

3. Toestemming

In sommige gevallen vragen we eerst uw toestemming voordat we uw persoonsgegevens verzamelen en gebruiken.

De persoonsgegevens die wij van u verzamelen en gebruiken, in welke situaties dit gebeurt en waarom wij dit doen wordt hierna uitgelegd.

Welke persoonsgegevens gebruikt RTV Drenthe?

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die herleidbaar zijn tot een persoon. Voorbeelden hiervan zijn uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en foto’s en eventueel uw filmpjes.

RTV Drenthe verwerkt de volgende categorieën persoonsgegevens, afhankelijk van de soort dienst of product die u gebruikt:

Contactgegevens: Dit zijn de gegevens om contact met u op te kunnen nemen zoals uw naam, telefoonnummer, huisadres of e-mailadres.

Inbelgegevens: Dit zijn gegevens over het inbellen naar de radiostudio zoals uw telefoonnummer waarmee u naar de studio belt, gegevens over hoe vaak u hebt gebeld en de laatste keer dat u naar de studio heeft gebeld.

Foto’s, filmpjes, geluidsfragmenten en berichten in apps, sms en mms: Dit zijn foto’s, filmpjes, geluidsfragmenten en berichten die u RTV Drenthe via sms, app of e-mail of via de website toestuurt.

Gegevens over uw deelname aan periodieke acties: Dit zijn gegevens zoals uw deelname aan een prijsvraag, een donatie, een veiling of de gegevens over uw verjaardag of die van een ander.

Klikgedrag en cookies: Klikgedrag zijn gegevens over uw bezoek aan RTV Drenthe -websites en apps via cookies. Cookies zijn kleine bestandjes die uw voorkeuren tijdens het surfen op onze website onthouden en worden opgeslagen op uw eigen computer. Zo kan uw browser opnieuw herkend worden.

Apparaatgegevens: Apparaatgegevens zoals IP-adres, toestel identifier, schermresolutie, type en versie browser en besturingssysteem.

Betaalgegevens: Dit zijn gegevens zoals rekeningnummer en informatie of betalingsverplichtingen van RTV Drenthe zijn voldaan in geval van een gewonnen geldprijs.

Contactformulieren

Via de websites van RTV Drenthe kunt u vragen stellen of opmerkingen maken over de programma’s van RTV Drenthe. Hiervoor is het nodig om uw contactgegevens te verwerken, dit zijn uw naam en e-mailadres en eventueel uw telefoonnummer.

Sollicitaties

Sollicitaties worden na het verzenden via de website per email verzonden aan de afdeling personeelszaken. Er wordt daarbij gebruik gemaakt van de mail functionaliteit van Microsoft Office 365.

Prijsvragen

RTV Drenthe organiseert regelmatig prijsvragen. Wanneer u hieraan meedoet, verwerken wij uw naam, e-mailadres en telefoonnummer.

RTV Drenthe Nieuwsbrief

Via de website van RTV Drenthe kan iemand zich aanmelden voor een nieuwsbrief. Met het aanmelden voor de nieuwsbrief verwerken wij het e-mailadres.

RTV Drenthe Radio

Periodieke acties

Bij de radiozenders worden regelmatig acties georganiseerd zoals prijsvragen, stemmen op uw favoriete muziek, online veilen en bieden op producten en diensten en het delen van een verjaardag of iemand feliciteren via de radio. Met prijsvragen worden uw contactgegevens en de gewonnen prijs verwerkt. Met het stemmen op uw favoriete muziek worden naast uw contactgegevens ook uw favoriete muzieknummers verwerkt. Met het feliciteren van iemand worden de naam en geboortedatum van die persoon verwerkt. Met het veilen van producten worden uw naam en e-mailadres verwerkt en het geveilde bedrag van de hoogste bieder.

Bellen en berichten en foto’s sturen naar de studio

Bij het bellen naar de radiostudio kunt u reageren op radioprogramma’s en meedoen met verschillende acties zoals prijsvragen. Hierbij gebruiken we uw contactgegevens en inbelgegevens. Wanneer u via uw apparaat foto’s, video’s of tekstberichten met ons deelt verwerken wij naast uw contactgegevens deze foto’s, filmpjes, apps, sms en mms berichten.

RTV Drenthe receptie

Wanneer u klachten en opmerkingen heeft over radio-tv ontvangst, storingen of andere opmerkingen, verwerken wij uw naam, adres, e-mailadres en eventueel telefoonnummer om contact met u op te nemen over uw klacht of opmerking.

RTV Drenthe en sociale media

RTV Drenthe heeft een aantal sociale media-accounts: op Facebook, Twitter, Instagram, Google Plus, Youtube en LinkedIn. U kunt reacties of ‘likes’ plaatsen bij berichten op deze sociale media-accounts. RTV Drenthe verwerkt geen persoonlijke gegevens van u via sociale media. RTV Drenthe verwerkt wel algemene informatie zoals het aantal reacties of ‘likes’ bij een bericht om het bereik van RTV Drenthe te analyseren en het aanbod te verbeteren om beter aan te sluiten bij het publiek.

Klikgedrag en Cookies

Naast door u zelf verstrekte gegevens worden ook gegevens verzameld met betrekking tot het bezoek van onze websites. Alle gegevens worden enerzijds gebruikt voor anoniem, statistisch onderzoek en anderzijds om de websites zoveel mogelijk op de voorkeuren van onze bezoeker af te stemmen. Dit laatste gebeurt onder meer door het gebruik van cookies. Dit wordt gedaan om uw instellingen te behouden zodat het gebruik van onze site wordt vergemakkelijkt. Daarnaast geeft het inzicht in het gebruik van de omroepplayer. Deze gegevens worden niet gebruikt om bezoekers persoonlijk te identificeren. Voor volledige informatie over het gebruik van cookies door de publieke omroep en om uw cookie-instellingen aan te passen, verwijzen wij u naar onze cookie-informatiepagina.

Wij verzamelen, analyseren en combineren ook persoonsgegevens uit onze websites en apps om u, als u dat wilt, een gepersonaliseerd media-aanbod te kunnen bieden. Deze gegevens gebruiken we om een profiel aan te maken gekoppeld aan een unieke identificatiecode. Indien u hiervoor specifiek toestemming geeft in de browser of applicatie zullen we ook uw locatie bepalen op basis van bijvoorbeeld het gps-signaal van uw mobiele apparaat en deze informatie toevoegen aan het profiel. Het doel hiervan is om ons media-aanbod beter op uw (mogelijke) interesses te laten aansluiten. Deze informatie wordt niet gedeeld met derden en de gegevens worden maximaal 3 jaar bewaard.

Uw rechten

U kunt RTV Drenthe op ieder moment verzoeken om uw gegevens in te zien, te wijzigen of definitief te verwijderen. Dit verzoek kunt u richten aan: RTV Drenthe, t.a.v. Afdeling Juridische Zaken, Beilerstraat 30, 9401 PL, Assen.

Links naar andere websites

Op de website treft u soms links aan naar andere websites. RTV Drenthe is niet verantwoordelijk voor het gebruik van uw persoonsgegevens door die organisaties. Lees hiervoor het privacy statement, indien aanwezig, van de website die u bezoekt.

Openbare netwerken

RTV Drenthe maakt u attent op het volgende. Wanneer u verbinding maakt via een openbaar (wifi-) netwerk kunnen onbevoegden de informatie volgen die wordt uitgewisseld tussen uw computer/telefoon en het openbare netwerk. Dit kan vergaande gevolgen hebben, als deze gegevens o.a. wachtwoorden, inloggegevens of andere gegevens kunnen bevatten. De gevolgen kunnen variëren van inbraak op de computer of smartphone tot het inloggen op iemands e-mail- of accounts. Voer dus geen belangrijke persoonlijke activiteiten uit via openbare netwerken, zoals inloggen op persoonlijke accounts.

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy statement. Bekijk daarom regelmatig het privacy statement voor een update van ons privacy beleid.

Vragen

Als u nog vragen hebt over ons privacy statement, neem dan contact op met de RTV Drenthe via het contactformulier.

Aangepast op 25/05/2021