De kijkers en luisteraars naar RTV Drenthe worden bij deze omroep vertegenwoordigd door het Programmabeleid Bepalend Orgaan (PBO), de opvolger van de vroegere Programmaraad. De leden van het PBO representeren verschillende maatschappelijke stromingen in Drenthe.

Het PBO ziet erop toe dat al die aspecten van de Drentse samenleving in de uitzendingen aan bod komen. De naam Programmabeleid Bepalend Orgaan verwijst naar de tweede hoofdtaak van het PBO: het vaststellen en toetsen van het gevoerde programmabeleid van RTV Drenthe, aan de voorschriften van het Commissariaat van de Media. Het PBO controleert onder meer of in de programma’s van de omroep minstens 50 procent van de zendtijd besteed wordt aan informatie, cultuur en educatie, de zogeheten ICE-norm. Alle regionale omroepen hebben een PBO. Dat is vastgelegd in de Mediawet.

Binnen RTV Drenthe is het PBO een zelfstandig en onafhankelijk orgaan. Het valt onder de verantwoordelijkheid van de directie van de omroep. De leden van het PBO mogen geen bestuursfunctie bekleden of werken bij een commerciële of publieke omroep. De leden van het PBO kunnen zelfstandig onderzoek doen binnen hun doelgroep. Ook kan het PBO gevraagd en ongevraagd adviezen geven aan de directie/hoofdredactie. De journalistieke onafhankelijkheid van de redactie is gewaarborgd.

Samenstelling

Het PBO bestaat uit 8 leden. Zij vertegenwoordigen de belangrijkste maatschappelijke, culturele, godsdienstige en geestelijke richtingen in Drenthe en beschikken over aantoonbare ervaring en deskundigheid op hun gebied. Daarnaast moeten zij een algemene belangstelling hebben voor de radio- en tv-programma’s van RTV Drenthe. Alle leden van het PBO wonen in Drenthe. Bij de samenstelling van het orgaan wordt er naar gestreefd dat de leden een evenredige afspiegeling vormen van de Drentse samenleving wat betreft leeftijd, geslacht en woonplaats. Het PBO vergadert minimaal vier keer per jaar. De leden worden voor een periode van vier jaar benoemd, daarna is een verlenging met nog eens vier jaar mogelijk. Het PBO werkt op grond van de statuten en het huishoudelijk reglement van RTV Drenthe. Vacatures worden opengesteld via de website van RTV Drenthe.

Inwoners van de provincie Drenthe die het PBO willen benaderen met vragen, suggesties of op- of aanmerkingen kunnen dit mailen.

Het PBO van RTV Drenthe bestaat uit de volgende leden, met vermelding van woonplaats en de doelgroepen, die zij vertegenwoordigen:

De heer Joh. L. Rodenhuis (Johan), voorzitter
Nijeveen
Onafhankelijk voorzitter - kerkgenootschappen en organisaties op geestelijke grondslag

De heer R. Hoekman (Roelof)
Assen
sport en recreatie

De heer K. Meppelink (Klaas)
Mantinge
kleine dorpen

De heer R.G. Koops (Roelof), secretaris
Dwingeloo
namens Vereniging Vrienden RTV Drenthe

De heer D. Rinsampessy (Djodjie)
Assen
etnische- en culturele minderheden & maatschappelijke zorg en welzijn

Mevrouw T. van Hemel-de Weerd (Tineke)
Borger
educatie/jongeren

De heer H.L. Smeenge (Hendrik)
Lieveren
agrarische sector/werkgevers en werknemers

Mevrouw J. Boverhof (Jeannet)
Beilen
kunst en cultuur